TEHNOLOGIÝA

“Apple”-iň kemçiligini tapdy

“Apple” kompaniýasynyň kemçiligi tapan Türkiýe Respublikasynyň Mersin welaýatynyň Erdemli etrabynyň Çaýan Temele kompaniýa tarapyndan minnetdarlyk bildirildi. Oňa 1,5 lira pul möçberindäki şekilli aýdym-saz sowgat etdi.

Wagtynyň köp bölegini telefona we kompýutere sarp edýän Çaýan Temel öň hem birnäçe gezek “Apple” kompaniýasynyň kemçiliklerini tapypdy. Bu gezek bolsa tölegli esasda aýdym we kino almak, diňlemek we tomaşa etmek ýaly funksiýalaryň ýerine olary tölegsiz almagyň usulyny tapypdyr. Bu kemçiligi boýun alan we aradan aýran “Apple” munuň üçin Temele minnetdarlyk bildirip, oňa ujypsyzja sowgat berdi.

2015-nji ýyldan bäri telefon bilen gümra bolýan we her hili täzelikleri oýlap tapmaga höwesek Temel Çaýan soňky oýlap tapan usuly esasynda berlen sowgadyň örän gülkünçdigini belledi.

Ýene-de okaň

Şäherara ilkinji uçýan taksi synag edildi

Hytaýda emeli aň bilen ilkinji multfilm taýýarlandy

“Galaxy Ring” atly “akylly” ýüzük tanyşdyrylar

Emeli aň 2 trillion dollarlyk kompaniýany emele getirdi

Ata Watan Eserleri

52 ýyldan soňra ABŞ Aýa kosmos gämisini gondurdy

“Akylly” ýüzükler bazarynda bäsdeşlik ýokarlanýar