TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Antraktidada ot gögerýär

Ýer ýüzünde howanyň global maýlamagy Antraktidanyň garlyklarynda ýaşyl suw otlarynyň peýda bolmagyna getirdi. Bu barada «Science Daily» neşiri habar berýär.

Maglumatlarda aýdylyşy ýaly, Kembrij uniwersitetiniň we Beýik Britaniýanyň Antraktida boýunça iş alyp barýan alymlary, takmynan, 2 inedördül metr meýdanda 1700-e ýakyn suw otlaryna gabat geldiler. Olar guşlaryň we pingwinleriň ýaşaýan ýerlerinde has köp gabat gelýär.

Eger-de howanyň maýlamagy we gyzmagy dowam etse, ýakyn ýyllarda Antraktidanyň bir bölegi gardan «arassalanar». Belki Antraktida ýaly buzly yklymda tokaý emele gelip biler.

Ýene-de okaň

Awazada sammit: Azerbaýjan, Türkiýe we Türkmenistan

Baş Redaktor

Türkmenistanda Halkara habarlar merkezi dörediler

Türkmenistanyň Prezidenti Birleşen Arap Emirlikleriniň ýolbaşçylaryny gutlady

Teswirle