JEMGYÝET

Antraktidada ot gögerýär

Ýer ýüzünde howanyň global maýlamagy Antraktidanyň garlyklarynda ýaşyl suw otlarynyň peýda bolmagyna getirdi. Bu barada «Science Daily» neşiri habar berýär.

Maglumatlarda aýdylyşy ýaly, Kembrij uniwersitetiniň we Beýik Britaniýanyň Antraktida boýunça iş alyp barýan alymlary, takmynan, 2 inedördül metr meýdanda 1700-e ýakyn suw otlaryna gabat geldiler. Olar guşlaryň we pingwinleriň ýaşaýan ýerlerinde has köp gabat gelýär.

Eger-de howanyň maýlamagy we gyzmagy dowam etse, ýakyn ýyllarda Antraktidanyň bir bölegi gardan «arassalanar». Belki Antraktida ýaly buzly yklymda tokaý emele gelip biler.

Ýene-de okaň

Özbegistanyň Prezidentiniň karary: Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygy giňden belleniler

Ata Watan Eserleri

Emeli Intellekt: “Turkmenistan Weekly News” habarlar gepleşigini iňlis dilinde tomaşaçylara ýetirýär

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanda Meksikanyň ilçisi işe başlady

Türkmenistan-BMG: 22 resminama gol çekildi

Ata Watan Eserleri

Ahmet Demirok: Türkmenistanda Türkiýä wekilçilik etmek türk diplomaty üçin uly buýsançdyr

Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň güni bellendi

Ata Watan Eserleri