SIZDEN GELENLER

“Antalýa Altyn pyrtykal” film festiwaly barada maglumatlar

Aziýada we Ýewropada iň abraýly film festiwallaryndan biri bolan “Antalýa Altyn pyrtykal” film festiwaly, Yurdyň işjeň gatnaşýan iň gadymy film festiwalydyr.

Gadymy Rim döwründe Antalýa altyn apelsin film festiwalynyň düýbi tutuldy. Gadymy Rime degişli Aspendos teatrynda başlanan konsertler we teatr çykyşlary baýraklary bilen şu ýerde duşuşdy. Ilki bilen konsertler we teatrlar bilen her ýyl däp bolan bu çäre 1960-njy ýyllaryň başyna çenli köpçüligiň uly gyzyklanmasy bilen dowam etdi. Birnäçe ýyl bäri baýramçylyk şertlerinde amala aşyrylýan bu gurama merhum Dr. Awni Tolunaý 1963-nji ýylda häkim bolansoň, “Antalýa altyn pyrtykal film festiwaly” diýlip atlandyryldy.

Antalýa altyn pyrtykal baýragynyň taryhy ilkinji festiwal 1964-nji ýylda geçirildi we gyzyklanma uly boldy. Festiwalyň wezipesi hökmünde; Türk kino pudagyny maddy we ahlak taýdan goldamak, türk kinoreersissýorlaryny ýokary hilli we ýokary hilli eserler döretmäge höweslendirmek we düşürilen filmleriň halkara platformalaryna açylmagyna ýol açmak boldy. 1973-nji ýylda häkimlige saýlanan Selahattin Tonguç festiwaly dowam etdirdi we 1978-nji ýylda plastmas sungaty festiwala goşuldy.

1979-njy we 1980-nji ýyllarda biziň ýurdumyzdaky syýasy çökgünlik we harby agdarlyşyk sebäpli eýelerine berilmedik baýraklar Prof. Dr. Mustafa Akaýdynyň Metropoliten häkimliginiň we AKSEV direktorlar geňeşiniň başlygy bolan döwründe wekilçilikli baýrak gowşurylyş dabarasy geçirildi we eýelerine berildi.

1985-nji ýyla çenli Antalýa häkimliginiň çäginde geçirilen bu festiwal şol ýylyň häkimi enerener Ulusoýyň ýolbaşçylygynda döredilen Antalýa Medeniýet, sungat we syýahatçylyk gaznasy tarapyndan gurnaldy we amala aşyrylyp başlandy. 1985-nji ýylda festiwala täze garaýyş goşan enener Ulusoý festiwala “Ortaýer deňzi Ortaýer deňzi” halkara aýdym-saz bäsleşigini goşdy. 1985-1988-nji ýyllar aralygynda “Altyn pyrtykal” film festiwaly hökmünde geçirildi.

Festiwal, 1989-1994-nji ýyllar aralygynda Şäher häkimliginiň, Syýahatçylyk guramalarynyň we Antalýa Söwda palatasynyň agzalaryndan ybarat bolan Festiwalyň Executiveerine ýetiriji geňeşi tarapyndan gurnaldy. Festiwalyň Executiveerine ýetiriji geňeşi, 1995-nji ýyldan bäri “Altyn pyrtykal medeniýeti we sungat gaznasy” ady bilen Antalýa şäher häkimliginiň ýolbaşçylygynda hyzmat edip başlady. 2002-nji ýylyň sentýabr aýyndan soň Antalýa Medeniýet we sungat gaznasynyň ady bilen hyzmat edýän gurama AKSAV tarapyndan dolandyryldy.

Gaznanyň direktorlar geňeşi, Antalýanyň iş, syýasat, metbugat, medeniýet we sungat toparlaryndan köp tanymal adamlary öz içine alýan 116 adamdan ybarat. Festiwala gatnaşýan eminler festiwalyň ýerine ýetiriji komiteti tarapyndan saýlanýar. Bu komitet milli çeper film bäsleşigi üçin 7 adamdan we halkara çeper film bäsleşigi üçin 5 adamdan ybarat.

Milli film senagatynyň eserleri bilen ýoluny dowam etdirýän bu festiwal 2005-nji ýyldan bäri halkara kino pudagyna gapylaryny açdy. Bu festiwal meşhur we üstünlikli kino festiwaly bolmak ugrunda berk ädim ätýän wagtynda, “Halkara Antalýa altyn pyrtykal film festiwaly” hökmünde dünýäniň köp sanly meşhur kino kompaniýalaryny, aktýorlaryny we aktrisalaryny kabul etdi.

Milli we halkara film bäsleşiginden başga-da, Antalýa altyn pyrtykal film festiwaly milli dokumental film bäsleşigi we milli gysga film bäsleşigi ýaly dünýä kinosynyň möhüm we gyzykly filmlerini birleşdirýär.

Tumakow Daýanç

S.A.Nyýazow adyndaky TOHU-nyň talyby

 

Türkmenistan gazna biržasy babatda hyzmatdaşlygyny giňeldýär

 

Ýene-de okaň

Türkmenistan – medeniýetiň we sungatyň sarpalanýan ýurdy

Matematika we sanly tehnologiýalaryň ähmiýeti

Ata Watan Eserleri

Nebitgaz senagaty – milli ykdysadyýetiň binýatlyk pudagy

Ata Watan Eserleri

Bilimli ýaşlar — Watanyň beýik gurujylary

Medeniýet halkyň kalbydyr

Bilimli ýaşlar — guwanjymyz