TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Angliýa syýahatdan öňki “Covid-19” synag talaplaryny ýatyrýar

Iňlis premýer-ministri Boris Jonson ýurda syýahat etmezden ozal “Covid-19” synagyndan geçmek borjunyň ýatyryljakdygyny aýtdy.

Jonson jemgyýetçilik palatasynda eden çykyşynda jemgyýetçilik ulaglarynda we jaýlarda örtük ​​geýmek, öýde işlemek we käbir ýerlere gireniňde sanjym pasportyny görkezmek ýaly “B meýilnamasy” çäreleriniň “Omikron” görnüşiniň ýaýramagyny haýalladandygyny aýtdy.

“B meýilnamasy” bilen dowam etdirmek kararyna gelendiklerini we bu çäreleriň “Covid-19” bilen ýaşamagyň deňagramly we proporsional ýoluny hödürleýändigini mälim eden premýer-ministr, bu karary diňe 26-njy ýanwarda gözden geçirjekdigini aýtdy. Jonson hassahanalarda her 9 günden iki esse, 60 ýaşdan uly adamlarda her hepde iki esse köpelýändigini habar berdi. Emma çäklendirmeleriň gymmada düşjekdigini belläp, Jonson: “Bu ýapylmalar, beden we akyl saglygymyza, iş ýerlerimize, girdeji çeşmelerimize we iň erbet tarapy çagalarymyzyň durmuşyna kynçylyk döredýär” -diýdi.

Angliýa gelýän ýolagçylar üçin syýahatdan öňki “Covid-19” synag talaplarynyň 7-nji ýanwardan başlap aýryljakdygyny mälim eden Jonson: “Omikron indi adaty bir zat welin, bu çäreleriň köpelmegine çäkli täsir edýär. Çäreler syýahatçylyk pudagymyza ep-esli çykdajy döretmegini dowam edýär ” -diýdi.

Şeýle hem Jonson, öz-özüňi izolýasiýa etmek borjunyň, gelenlerinden 2 gün soň geçirilen synagyň netijesi belli bolýança aýryljakdygyny aýtdy.

Bu aralykda, oppozisiýa zähmet partiýasynyň lideri Keir Starmer “Covid-19” üçin geçiren synagy oňyn çykdy. Ozal hem oňyn synagdan geçen Starmer, jemgyýet öýünde geçirilen premýer-ministriň soraglaryna gatnaşyp bilmedi.

Saglygy goraýyş ministrliginiň yglan eden maglumatlaryna görä, düýn ýurtda 218,724 “Covid-19” keseliniň ýüze çykarylmagy bilen, “epidemiýa başlanaly bäri gündelik iň köp kesel” hasaba alyndy. Wirus sebäpli ölenleriň sany soňky 24 sagatda 48 artyp, 148 müň 941-e ýetdi.

 

Türkmenistandan Gazagystandaky wakalar barada maglumat

Ýene-de okaň

“Türkmenistan” awiakompaniýasy halkara gatnawlaryň biletleriniň bahasyny arzanlatdy

Gyş paslynda berjaý edilmeli kadalar

PCR negative testiniň netijenamasy zerur däl: “Türkmenistan” awiakompaniýasy

Baş Redaktor

Teswirle