Angliýa syýahatdan öňki “Covid-19” synag talaplaryny ýatyrýar

Iňlis premýer-ministri Boris Jonson ýurda syýahat etmezden ozal “Covid-19” synagyndan geçmek borjunyň ýatyryljakdygyny aýtdy.

Jonson jemgyýetçilik palatasynda eden çykyşynda jemgyýetçilik ulaglarynda we jaýlarda örtük ​​geýmek, öýde işlemek we käbir ýerlere gireniňde sanjym pasportyny görkezmek ýaly “B meýilnamasy” çäreleriniň “Omikron” görnüşiniň ýaýramagyny haýalladandygyny aýtdy.

“B meýilnamasy” bilen dowam etdirmek kararyna gelendiklerini we bu çäreleriň “Covid-19” bilen ýaşamagyň deňagramly we proporsional ýoluny hödürleýändigini mälim eden premýer-ministr, bu karary diňe 26-njy ýanwarda gözden geçirjekdigini aýtdy. Jonson hassahanalarda her 9 günden iki esse, 60 ýaşdan uly adamlarda her hepde iki esse köpelýändigini habar berdi. Emma çäklendirmeleriň gymmada düşjekdigini belläp, Jonson: “Bu ýapylmalar, beden we akyl saglygymyza, iş ýerlerimize, girdeji çeşmelerimize we iň erbet tarapy çagalarymyzyň durmuşyna kynçylyk döredýär” -diýdi.

Angliýa gelýän ýolagçylar üçin syýahatdan öňki “Covid-19” synag talaplarynyň 7-nji ýanwardan başlap aýryljakdygyny mälim eden Jonson: “Omikron indi adaty bir zat welin, bu çäreleriň köpelmegine çäkli täsir edýär. Çäreler syýahatçylyk pudagymyza ep-esli çykdajy döretmegini dowam edýär ” -diýdi.

Şeýle hem Jonson, öz-özüňi izolýasiýa etmek borjunyň, gelenlerinden 2 gün soň geçirilen synagyň netijesi belli bolýança aýryljakdygyny aýtdy.

Bu aralykda, oppozisiýa zähmet partiýasynyň lideri Keir Starmer “Covid-19” üçin geçiren synagy oňyn çykdy. Ozal hem oňyn synagdan geçen Starmer, jemgyýet öýünde geçirilen premýer-ministriň soraglaryna gatnaşyp bilmedi.

Saglygy goraýyş ministrliginiň yglan eden maglumatlaryna görä, düýn ýurtda 218,724 “Covid-19” keseliniň ýüze çykarylmagy bilen, “epidemiýa başlanaly bäri gündelik iň köp kesel” hasaba alyndy. Wirus sebäpli ölenleriň sany soňky 24 sagatda 48 artyp, 148 müň 941-e ýetdi.

 

Türkmenistandan Gazagystandaky wakalar barada maglumatÝENE-DE OKAŇ

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň çakylygy boýunça sanly ulgam arkaly Hytaý bilen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli sammite gatnaşdy. Sanly ulgam arkaly ýokary derejeli duşuşyga Merkezi Aziýa sebitiniň beýleki döwletleriniň Baştutanlary — Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew, Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparow, Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmon hem-de Özbegistan...
Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň başlangyjy boýunça Merkezi Aziýa ýurtlary bilen Hytaýyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygyna bagyşlanyp onlaýn-sammit geçirildi. Çäräniň başynda geçen 30 ýylyň dowamynda Hytaýyň hem-de Merkezi Aziýa döwletleriniň arasyndaky hyzmatdaşlygyň esasy gazananlaryny hem-de dostlukly gatnaşyklaryň ileri tutulýan ugurlaryny beýan edýän wideoşekiller görkezildi. Soňra Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpin çykyş etdi. Ol Hytaýyň bu sebitiň...
Dünýäniň iň baý adamlarynyň biri hasaplanýan "Amazon" kompaniýasynyň esaslandyryjysy Jeff Bezos futbol dünýäsine aralaşmagy meýilleşdirýär. Bu barada Italiýanyň metbugaty habar berýär. Metbugatyň habaryna görä, Italiýanyň Naples şäherinde kosmos bazasyny gurmak isleýän Bezos şol bir wagtda "Napoli" toparyny hem satyn almagy meýilleşdirýär. "Napoli" topary De Laurentisden Jeff Bezosa geçmeigne garaşylýar. Kino prodýuseri Aurelio de Laurentis "Napoli" topary bilen bir hatarda Italiýanyň aşaky...
Şu gün “Hytaý-Merkezi Aziýa döwletleri” döwlet Baştutanlarynyň sanly ulgam arkaly sammiti geçirildi. Onlaýn tertibinde geçirilen bu sammit Hytaý bilen Merkezi Aziýa döwletleriniň arasynda ýola goýlan diplomatik gatnaşyklarynyň 30 ýyllygyna bagyşlandy. Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň başlangyjy esasynda geçirilýän bu sammite Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow hem gatnaşdy. Hytaý bilen Merkezi Aziýa döwletleriniň arasyndaky hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň geçen 30 ýylyna syn berlen onlaýn...
Dünýäniň iň baý tehnologiýa milliarderleriniň umumy baýlygy 2022-nji ýylyň başyndan bäri 85,7 milliard dollar azaldy. Ilon Mask, Jeff Bezos, Bill Geýts, Larri Page we Mark Zukerbergiň baýlygynyň azalmagy; inflýasiýa we göterim derejesiniň ýokarlanmagy bilen baglanyşykly boldy. Ine, dünýäniň iň baý adamlarynyň baýlygynda ýitirilen milliardlarça dollar... Dünýädäki iň baý bäş adamyň baýlygy, geçen hepdäniň bazaryndaky satuwdan soň uly täsir galdyrdy. 2022-nji...

Iň täze habarlar