JEMGYÝET

Andrea Meza ― dünýä gözeli

Meksikanyň iň owadan zenany Andrea Meza indi «Dünýä gözeli» adyna hem mynasyp boldy. 26 ýaşly Meza 73 döwletiň wekilini yzda galdyryp, bu hormatly adyň eýesi boldy.

Bäsleşikde ikinji orny braziliýaly, üçünji orny bolsa peruly gözeller eýeledi.

Meza asyl käri boýunça programma önümçiligini işläp çykaryjy. Ol baýrak gowşurylyş dabarasyndaky ýüzlenmesinde adamlary gözellik standartlaryny üýtgetmäge çagyrdy.

Has takygy, dünýä gözeliniň çykyşynda şeýle sözler bar:

― Jemgyýetimiz günsaýyn ösýär we ösen jemgyýet hökmünde stereotipleri hem ösdürmeli. Gözellik diňe bir adamyň daşky görnüşi däl, eýsem, gözellik ruhumyzda, ýüregimizde, özümizi alyp barşymyzda öz beýanyny tapmalydyr. Hiç kimiň size gadryňyz ýok diýmäge haky ýokdur.

 

Türkmenistan-Gyrgyzystan:nebitgaz pudagyndaky taslamalar maslahatlaşyldy

 

 

Ýene-de okaň

Putin: Russiýa Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygyna hormat goýýar

Türkmenistanyň we Russiýanyň daşary işler ministrleriniň duşuşygy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan «Boeing-777-300ER» kysymly uçaryna gowuşdy

Ata Watan Eserleri

“Arkadag şäheri- ylham gözbaşy” şygyr bäsleşigi jemlener

Ata Watan Eserleri

Türkmen türgeni “Grand Slam” ýaryşynda bürünç medal gazandy

Türkmenistanda ýaşlar forumyna taýýarlyk görülýär