JEMGYÝET

“Amul — Hazar 2018”: Ikinji tapgyr tamamlandy

12-nji sentýabrda “Amul — Hazar 2018” awtorallisine gatnaşyjylar öz ulaglarynda “Mary” düşelgesinden çykyp, ýaryşyň ikinji tapgyryna badalga aldylar. Şol gün agşamara “Amul — Hazar 2018” awtorallisine gatnaşyjylar Ahal welaýatynda ýerleşýän ikinji “Garagum ýalkymy” düşelgesine ýetdiler. Bu ýaryş ýolunyň uzynlygy 228 kilometrden ybarat bolup, oňa ulaglaryň 75-sinden 55-si gatnaşdy.

Sürüjileriň belleýişleri ýaly, ýoluň birinji tapgyry ýeňil bolmady. Ikinji ýoluň çylşyrymlylygy hem ondan birneme ýeňilräk boldy — ýaryşa gatnaşyjylar Garagumuň çägeliklerine öwrenişdiler we “Garagum ýalkymy” düşelgesine ynamly ýetdiler.

Bäsleşigiň umumy hasabynda ispan sürüjileri Nani Roma we Aleks Haro öňdeligi saklamagy dowam etdirýärler. Ýöne, Beýik Britaniýadan gelen sürüji Garri Hant we onuň kömekçisi Wouter Rosgaar pellehanada ispanlary ozup geçip, şu günki ýaryşyň ýeňijileri boldular. Pellehana üçünji bolup türkmen sürüjileri Hojaguly Annamämmedow we Gaýgysyz Akmyradow ýetdiler. Ýaryşyň öňdebaryjylarynyň aralary bary-ýogy birnäçe minut bilen tapawutlanýar.

Ýük awtoulaglarynyň arasynda russiýaly Aýrat Mardeýewiň we Dmitriý Sotnikowyň dolandyrýan KAMAZ ulaglarynyň ikisi pellehana ilkinji bolup ýetdiler. Bu ugurda üçünji orny Sergeý Wýazowiçiň dolandyrýan belarus MAZ-y eýeledi.

Ýeke-täk sürüji zenan bolan Ýuliýa Migunowa hem öz kömekçisi Igor Petenko bilen tapawutlandy. Olaryň Toýotasy T2 derejesinde ilkinji boldy.

Düşelgä gelen batlaryna ýadaw myhmanlar bereketli saçak, medeni maksatnama hem-de ýurdumyzyň iň bir meşhur gymmatlyklary bilen tanyşmaga mümkinçilik aldylar.

Düşelgede ralliniň guramaçysy Žan Lui Şlesseri doglan güni bilen gutladylar. Ady rowaýata öwrülen ulag sürüjisi türkmen topragynda öz 70 ýaşynyň toýuny belledi.

“Garagum ýalkymy” diýlip atlandyrylýan bütin dünýä belli alaw Ahal welaýatynyň çäginde ýerleşýär. Çölüň merkezinde ýerleşen ägirt uly alaw täsinlik hökmünde ykrar edildi. Gum alawlarynyň arasynda emele gelen alaw, jahankeşdeleri bolşy ýaly, türgenleri haýrana goýdy.

Ýaryş dowam edýär. Ýagny, şu gün 13-nji sentýabrda onuň üçünji tapgyry badalga alýar. Awtoralla gatnaşyjylar 236 kilometr aralygy geçerler. Şondan soňra olara “Altyn asyr” Türkmen kölüniň öňündäki düşelgede dynç alyş garaşýar.

 

Ýene-de okaň

Kuraş-2023: Türkmenistan 5 altyn, 6 kümüş we 4 bürünç medal gazandy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň 5-nji altyn medalyny Daýanç Omirow gazandy

Kuraş-2023: Sabina Kadyrowa altyn medal gazandy

“Süýji gün” – süýji günlerde

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan bilen ABŞ ekologiýa hyzmatdaşlygyny maslahatlaşdy

Kuraş-2023: Türkmenistan 2 altyn, 3 kümüş we 3 bürünç medal gazandy

Ata Watan Eserleri