TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Ammar Toisif :Pyragynyň şygyrlary urdu dilinde

Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli geçirilen halkara sergisinde birnäçe ýurtlar bilen tanyşdyrýan sergilere göz gezdirip ýördüm. Birden hem Magtymguly Pyragynyň kitabyna gözüm düşdi. Sahypalaryny agtaryşdyryp görsem, şygyrlar urdu dilinde eken. Edil şo pursat hem ýanyma Päkistanyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň wekili geldi. Özi bilen tanyşdyrdy. Galyberse-de, ol Päkistan baradaky maglumatlary biz bilen paýlaşdy.

         – Men, Ammar Toisif, Päkistanyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň wekili. Bu günki gün Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli geçirilýän halkara sergisi, halkara ylmy-maslahaty Beýik ýüpek ýolunyň ugrunda ýerleşýän ähli ýurtlaryň dost-doganlygyny has-da jebisleşdirdi. Sergide biz, esasan, çeper döredijiligimiz bilen tanyşdyrdyk. Çünki Päkistan döredijilige baý halk.  Türkmen halkynyň beýik şahyry bolan Magtymguly Pyragynyň şygyrlary Päkistanda urdu diline terjime edilip, halk köpçüligine ýetirildi. Biziň ýazyjydyr şahyrlarymyz türkmen şygryýetine uly sarpa goýýarlar.  Mundan başga-da päkistanly nakgaşlaryň döreden eserleri bu günki serginiň bezegi boldy.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Prezidenti Birleşen Arap Emirlikleriniň ýolbaşçylaryny gutlady

Nebitgaz pudagynda türkmen-koreý hyzmatdaşlygy

Azerbaýjanyň Prezidenti türkmen wekiliýetini kabul etdi

Teswirle