TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Amir Hanyň mätäçlere garaşylmadyk sowgady

Bolliwudyň dünýä belli ýyldyzy Amir Han mätäçlere 1 kilogram un kömek etjekdigini habar berdi. Emma onuň bu kömegi hemmeleri haýran galdyrdy. Ýöne dünýä belli hindi aktýory Amir Han mätäçleriň begendirmek maksady bilen bir garaşylmadyk sowgat taýýarlady. Onda 1 kilogram un kömegini almaga gelenler adamlaryň torbasynyň içinde 15 müň rupiýa(takmynan 200$) hem goşuldy. Hindi aktýory Amir Hanyň raýatlara eden bu kömegi hemmeler üçin düýbünden üýtgeşik, garaşylmadyk sowgat boldy. Birnäçe adam 1 kilogram un kömegine kanagat etmän gelmezligi, ilki Amir Hany diýseň gynandyrdy. Emma bu kömegi almaga gelenleriň hemmesi un torbalarynda 15 müň rupiýa tapdy. Bu garaşylmadyk sowgat hemmeleri diýseň begendirdi.

Ýene-de okaň

Türkmenistandan Türkiýä ynsanperwer kömegi berildi

Baş Redaktor

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Türkiýä gynanç hatyny iberdi

Türkmenistanyň Prezidenti ýer titreme zerarly Türkiýä gynanç bildirdi

Teswirle