TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Amerikanyň işewür topary Türkmenistana geler

“Türkmenistan-ABŞ” işewürler geňeşiniň nobatdaky mejlisi wideokonferensiýa ulgamy arkaly geçirildi. Onda ikitaraplaýyn söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk gatnaşyklary ara alnyp maslahataşyldy. Bu barada Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi habar berdi.

Sanly ulgam arkaly geçirilen duşuşyga Hökümet agzalary, Türkmenistanyň ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň ýolbaşçylary, “Türkmenistan – ABŞ” Işewürler Geňeşiniň ýerine ýetiriji direktory Erik Stýuart, ABŞ-nyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi M.Klimow, Geňeşiň düzümine girýän iri amerikan kompaniýalaryň, hususan-da,  «John Deere», «Case New Holland», «Boeing», «Exxon Mobil» General Electric, «Coca Cola», «Zeppelin», «Westport Trading Ltd.», «Caterpillar», «Oxbow», «Visa» we beýleki kompaniýalaryň wekilleri gatnaşdy.

Duşuşykda Türkmenistan bilen ABŞ-nyň arasyndaky ykdysady hyzmatdaşlygy diwersifikasiýa etmegiň zerurlygy nygtaldy, bu ýerde maýa goýum, maliýe we bank, oba hojalygy, nebit-gaz, ulag-logistika we tehnologiki ugurlara aýratyn orun berildi.

Şu ýylyň ahyryna çenli Amerikanyň işewür wekiliýetiniň Türkmenistana saparyny guramak barada pikir alyşdy.

“Türkmenistan – ABŞ” Işewürler Geňeşiniň iki ýurduň arasynda özara peýdaly gatnaşyklary ösdürmekde ähmiýeti nygtaldy. 2008-nji ýylda döredilen Işewürler Geňeşiniň, Türkmenistanyň we ABŞ-nyň işewür gurluşlarynyň arasynda gatnaşyklary ýola goýmak we berkitmek üçin täsirli mehanizme öwrülendigi bellendi.

Türkmen tarapy, Türkmenistan hökümetiniň ABŞ-nyň işewür gurluşlary bilen söwda we ykdysady hyzmatdaşlygy giňeltmäge ygrarlydyklaryny mälim etdi. Şol bir wagtyň özünde, amerikan kompaniýalarynyň türkmen ykdysadyýetiniň dürli ugurlaryna uzak möhletleýin oňyn goşandy görkezildi.

Işewür geňeşiň ýolbaşçylygy, yzygiderli öndürijilikli gepleşikleriň tejribesini kanagatlanmak bilen belläp, ýakyn geljekde hyzmatdaşlygyň täze görnüşleri we ugurlary barada teklipler bermek barada teklip etdiler.

Ýene-de okaň

Üçtaraplaýyn gaz bileleşigini döretmekçi

Türkmenistanyň wekiliýeti AHHG-nyň müdiriýetiniň mejlisine gatnaşdy

Türkmenistan Owganystana ynsanperwer kömegini berdi

Teswirle