BILIM

Amerikanyň iň gowy ýokary okuw mekdepleri yglan edildi : iň gowy 30 uniwersitet

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň iň gowy ýokary okuw mekdepleri yglan edildi. U.S. News “Best National University Rankings-2024” maglumatnamasyna görä, ýurduň iň gowy uniwersiteti  hökmünde Princeton University öňe çykýar. Şonda ilkinji bäşlikde, M.I.T diýlip tanalýan Massachusetts Institute of Technology, Harvard University, Stanford University we Yale University bar.

Amerikada bilim almak isleýänler üçin haýsy uniwersitetde bilim alyp bolar soragyna jogap bolmagy üçin biz bu sanawyň ilkinji 30-ligini size ýetirýäris. Elbetde, bu sanawyň ilkinji 100-ligine giren ähli uniwersitetler dünýäniň iň gowy uniwersitetleriniň ilkinjileriniň hataryna girýär.  Bellemeli zat, beýleki maglumatlarda bu sanawdaky uniwersitetleriň orny başgarak bolsa, hem, umuman alanyňda, şu uniwersitetler haýsy sanawda görseňiz hem köplenç ýagdaýda ilkinji 30-liga girýär. Şol sebäpli saýlap alan ugruňyza görä, bu sanawdan isläniňizi saýlasaňyz hem dünýä derejesinde bilim almak üçin ilkinji ädimi ätdigiňiz bolar!

Dünýä derejesinde bilim almak isleýänler üçin Atavatan Tv You Tube kanalyndaky  degişli wideo maslahaty şu ýere ýa-da www.atavatantv.com saýtyndaky şol wideony şu ýere basyp tomaşa edip biljekdigiňizi ýatlatýarys.

Iň gowy  30  ABŞ uniwersiteti

 1. Princeton University
 2. Massachusetts Institute of Technology,
 3. Harvard University,
 4. Stanford University,
 5. Yale University
 6. University of Pennsylvania
 7. California Institute of Technology
 8. Duke University
 9. Brown University
 10. Johns Hopkins University
 11. Northwestern University
 12. Columbia University
 13. Cornell University
 14. University of Chicago
 15. University of California, Berkeley
 16. University of California, Los Angeles
 17. Rice University
 18. Dartmouth College
 19. Vanderbilt University
 20. University of Notre Dame
 21. University of Michigan–Ann Arbor
 22. Georgetown University
 23. University of North Carolina at Chapel Hill
 24. Carnegie Mellon University
 25. Emory University
 26. University of Virginia
 27. Washington University in St. Louis
 28. University of California, Davis
 29. University of California, San Diego
 30. University of Florida

 

mahabat:

Resminamalaryň toplumynyň terjimesi üçin Aýtakow-Ýubileýniý çatrygynyň ugrunda, Rysgal bankyň ýanyndaky A blok binasynda ýerleşýän Makul Hyzmat Terjime merkezinden terjime edip hem biljekdigňizi ýatlatmak isleýäris. 

Habarlaşmak üçin : 863 78 96 73 / 96 48 55 makulhyzmat@gmail.com 

 

Amerikada bilim almak :Daşary ýurtly ylmy işgärler üçin esasy Fulbraýt maksatnamasy

Ýene-de okaň

Täze Zelandiýa mekdeplerde telefony gadagan eder

Türkmen ýaşlaryň dabaraly maslahaty we sergisi geçiriler

Türkiýede talyplara wagtlaýyn ýaşamak üçin rugsatnama almagyň tertibi

Ýylyň sözi – “hakyky”

Ýaşlary intellektual ýaryşa gatnaşmaga çagyrýar

Saglyk ýagdaýy sebäpli mümkinçiligi çäkli çagalara bilim hakynda şahadatnamany bermegiň Tertibi tassyklandy