TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Amerikan işewürleri bilen duşuşyk

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow «Türkmenistan — ABŞ» işewürler geňeşiniň Ýerine ýetiriji direktory Erik Stýuarty, “Nicklaus Companies” kompaniýasynyň Baş direktory Jon Rizi, «UGT Renewables» kompaniýasynyň esaslandyryjysy we başlygy Goran Raýsiçi hem-de «Climate Compass» kompaniýasynyň Baş direktory Kewin Jeýmsi kabul etdi.

Hormatly Prezidentimiz we myhmanlar hyzmatdaşlygyň geljegi uly ugurlary barada pikir alyşmagyň barşynda forumyň çäklerinde meýilleşdirilen ikitaraplaýyn duşuşyklaryň hem-de gepleşikleriň mundan beýläk-de netijeli gatnaşyklara täze itergi berjekdigine ynam bildirdiler. Munuň özi anyk netijeleri gazanmaga gönükdirilendir. Şunuň bilen baglylykda, 2022-nji ýylyň Türkmenistan bilen ABŞ-nyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygyna beslenýändigi bellenildi. Şu geçen ýyllarda oňyn döwletara gatnaşyklar yzygiderli ösdürildi.

Biziň ýurtlarymyz söwda, maýa goýum, işewürlik gatnaşyklaryny mundan beýläk-de ösdürmäge aýratyn ähmiýet berip, özara bähbitli hyzmatdaşlygy giňeltmegi maksat edinýändiklerini görkezýärler. Şu babatda döwlet Baştutanymyz bilelikdäki işewürler geňeşiniň eýeleýän uly ornuny belläp, onuň Ýerine ýetiriji direktory Erik Stýuarta alyp barýan köpýyllyk netijeli işleri üçin minnetdarlyk bildirdi hem-de Türkmenistanyň bu geňeşiň işine mundan beýläk-de işjeň gatnaşmaga taýýardygyny tassyklady.

Şeýle hem Türkmenistan bilen “Nicklaus Companies” kompaniýasynyň arasynda netijeli gatnaşyklaryň ýola goýlandygy bellenildi. Bu kompaniýa Aşgabatda golf klubuny gurmak boýunça iň oňat dünýä tejribesine esaslanan özboluşly taslamany amala aşyrdy.

“Ýaşyl” energetika hyzmatdaşlygyň möhüm ugurlarynyň biri hökmünde kesgitlenildi. Şunda Türkmenistan başlangyçlar bilen çykyş etmek ýörelgesine eýerýär hem-de daşky gurşawy goramaga gönükdirilen taslamalara aýratyn ähmiýet berip, halkara jemgyýetçiligiň başlangyçlaryny doly goldaýar. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleri ulgamynda işlemäge ýöriteleşen «UGT Renewables» kompaniýasynyň işewürler geňeşine goşulmagyny goldady. Şeýle hem hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Gün energetikasy ulgamynda kompaniýanyň uly tejribesiniň bardygyny göz öňünde tutup, ýurdumyzyň onuň bilen netijeli gatnaşyklary ýola goýmaga açykdygyny belledi.

Döwlet Baştutanymyzyň nygtaýşy ýaly, ägirt uly uglewodorod serişdelerine eýe bolan hem-de energiýa serişdeleriniň dünýä bazarlaryna iberilişini diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek strategiýasyny yzygiderli durmuşa geçirýän Türkmenistanda nebitgaz pudagynda iri möçberli düzümleýin taslamalar amala aşyrylýar. Munuň özi türkmen-amerikan hyzmatdaşlygyny, şol sanda «Climate Compass» kompaniýasy bilen hem hyzmatdaşlygy ýola goýmak üçin oňaýly mümkinçilikleri döredýär.

Işewürler mazmunly, giňişleýin gepleşikleriň geçirilendigi üçin hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa hoşallyk bildirip, ABŞ-nyň işewür toparlarynyň geljegi uly türkmen bazarynda eýeleýän orunlaryny pugtalandyrmagy hem-de bilelikdäki täze taslamalary durmuşa geçirmäge gatnaşmagy maksat edinýändiklerini ýene-de bir gezek tassykladylar.

Ýene-de okaň

Türkmenistan Portugaliýa ilçi belledi

Nazarbaýew Halk Maslahatynyň Başlygyny gutlady

Türkmenistanyň daşary işler ministrine täze orunbasar bellendi

Ata Watan Eserleri

Teswirle