BIZNES

Amerikaly kompaniýa Gazagystanyň ulag pudagyna 1 milliard dollar maýa goýýar

BMG-niň Baş Assambleýasynyň 78-nji mejlisiniň çärelerine gatnaşmak üçin ABŞ-nyň Nýu-Ýork şäherinde iş saparynda bolýan Gazagystanyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew ABŞ-nyň “Wabtec” kompaniýasynyň ýolbaşçysy Rafael Santana bilen duşuşdy.

Gazagystanyň Prezidentiniň metbugat gullugynyň habar bermegine görä, duşuşygyň barşynda amerikaly kompaniýanyň Gazagystanyň demirýol pudagyny döwrebaplaşdyrylmak işine gatnaşmagy bilen bagly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Amerikaly işewür Gazagystanda wodorod tehnologiýalaryny ulanmak arkaly lokomotiwleriň we onuň toplumlarynyň önümçiligi, inženerçilik merkeziniň döredilmegi bilen baglanyşykly tasmala barada hasabat berdi.

Gazagystanyň Prezidenti amerikaly kompaniýanyň ulag-logistika pudagyna 1 milliard dollar maýa goýmak meýilnamasyna ýokary baha berip, munuň Transhazar halkara ulag geçelgesini ösdürmäge goşant goşjakdygyny we beýleki infrastruktura taslamalary üçin esas bolup hyzmat etjekdigini belledi.

Gazagystanyň Prezidentiniň ABŞ-a amala aşyrýan saparynyň çäklerinde Gazagystanyň demirýollary paýdarlar jemgyýeti bilen ABŞ-nyň “Wabtec” kompaniýasynyň arasynda strategik hyzmatdaşlyk boýunça çarçuwaly ylalaşyga gol çekildi.

ABŞ-nyň “Wabtec” kompaniýasy “Fortune 500” öňdebaryjy kompaniýalaryň sanawynda orun alyp, ulag we logisitka ulgamynyň iri kompaniýalarynyň biridir.

Kompaniýada 27 müňden gowrak işgär bolup, olar 50-den gowrak ýurtda iş alyp barýar.

Ýene-de okaň

Türkmen senetçilerine önümlerini dünýä bazarlaryna çykarmaga mümkinçilik döredilýär

German kompaniýalary bilen Garlyk magdan toplumy boýunça hyzmatdaşlyk etmek meýilleşdirilýär

Türkmen-german işewürlik maslahaty: köp sanly ylalaşyklara gol çekildi

Türkmen halkynyň Milli Lideri Germaniýanyň banklaryny Türkmenistanyň banklary bilen göni gatnaşyklary işjeň ösdürmäge çagyrdy

German kompaniýalary Arkadag şäheriniň taslamalaryna gatnaşmaga çagyryldy

Germaniýaly işewürlere elektroenergetika pudagynda işlemek mümkinçiligine garamagy teklip edildi