PEÝDALY MASLAHAT

Amerika aňsatlyk bilen gitmek :Green Card -2025 (Grin Kard) boýunça utujylar haçan belli bolýar?

Mälim bolşy ýaly her ýylda ABŞ-nyň Grin Kard Lotereýa meýilnamasy, ABŞ-a immigrasiýa derejesi az bolan ýurtlarda doglan 55 000 adama, ABŞ-a hemişelik gitmek mümkinçiligini berýar. Şu lotereýada utujy saýlama kompýuter arkaly geçirilýär we utujylaryň sany dünýa boýunça alty geografik regionlara paýlanylýar.  2025-nji  ýyl boýunça tabşyrylan soragnamalar boýunça utujylar 4–nji may 2024 senesinde belli bolýar. DW-2025 meýilnamasyna gatnaşmak isleýanleriň soragnamasy internet arkaly 2023-nji ýylyň 4-nji oktýabryndan başlap,  7-nji noýabra çenli kabul edildi.

ABŞ-nyň Grin Kard Lotereýa meýilnamasy boýunça maglumat merkezi https://dvprogram.state.gov/  saýtynda bellenişine görä, utujylar 2024-nji ýylyň Maý aýynyň 4-ne belli bolýar. Ýeňijiler hem diňe şol saýtda yglan edilýär.  Şol sebäpli “sen utuş gazandyň” ýaly elektron poçta arkaly gelýän nädogry maglumaty, resmi maglumat ýaly görkezip aldawa salýan internet sahypalardan seresap boluň!

Amerika gitmek üçin Iňlis diliňizi kämilleşdirmek üçin www.makulsozluk.com Türkmen, Iňlis, Rus we Türk dillerindäki online sözlükden peýdalanyp bilersiňiz.

Mahabat

Resminamalaryň Terjimesi üçin “Makul Hyzmat” Terjime Merkezi

“Makul Terjime”  telefony:

+993 63 78 96 73 & : + 993 12 96 48 55

Aşkabat, Oguzhan (Aýtakow)-Ankara (Ýubileýni) köçesi, A Blok, Makul Hyzmat Ofis, 4-nji gat, 403

E-mail salgysy : makulhyzmat@gmail.com

Ýene-de okaň

“Petronas” işe çagyrýar

Ata Watan Eserleri

Aşgabatda taksi awtoulaglaryna sürüjiler kabul edilýär

Mary welaýatynyň Tagtabazar etrabynda biometrik pasport nokady açyldy

Balkan welaýatynyň Gyzylarbat etrabynda biometrik pasport nokady açyldy

Lebap welaýatynyň Darganata etrabynda biometrik pasport nokady açyldy

Türkmenistanyň raýatlarynyň harby gulluga nobatdaky çagyrylyşy hakynda Permana gol çekildi