TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

«Amazonyň» üstünliginiň syry

«Amazon» kompaniýasyny esaslandyryjy hem-de dünýäniň iň baý adamy Jeff Bezos «Business Insider» neşirine beren interwýusynda kompaninyň üstünlikli ädimleriniň esasy syrlarynyň birini müşderileri bilen ýakyn aragatnaşyk hökmünde görkezdi.

Bezosyň aýtmagyna görä, işdäki bäsdeşlik müşderiler bilen alnyp barylýan işde hem zerurdyr. Üstünlikli işleýän kompaniýa olaryň arzuw-isleglerini hemişelik kanagatlandyrmak, şeýdip hem olaryň kalbynda tagt gurmak üçin göreşmeli. Ol müşderileriň haýsydyr biriniň närazylygyny işdäki şowusuzlyk diýip hasap edýär.

«Forbes» žurnalynyň ýazmagyna görä, Jeff Bezosyň şahsy baýlygy häzir 143 milliard dollara ýetýär. 2026-njy ýylda onuň dünýädäki ilkinji trillioner bolaýmagy ahmal.

 

Ýene-de okaň

Tokaýew prezident dalaşgärligine hödürlendi

Türkmenistan IKAO-nyň Assambleýasynyň 41-nji mejlisine gatnaşdy

«Merkezi Aziýa + Ýaponiýa» parlamentara forumyny Aşgabatda geçirilmek teklip edildi

Teswirle