BIZNES

“Amazon” 100 müň işgär alýar

ABŞ-nyň “Amazon” onlaýn söwda kompaniýasy dünýäde bolup geçýän wakalar sebäpli nagt däl hasaplaşyk arkaly söwda amallarynyň ýokarlanandygyny göz öňünde tutup, ABŞ-da 100 müň işgär aljakdygyny mälim etdi.

Kompaniýanyň ygtyýarly ýolbaşçylaryndan Dawe Klark bu barada beren beýanatynda elektron söwda arkaly önümlere bolan islegiň artmagy mynasybetli işgär zerurlygynyň ýüze çykandygyny belledi. Şonuň üçin kompaniýa ambarlaryna we harytlary paýlaýan merkezlerine doly ýa-da ýarym gün işlejek 100 müň işgär almagy meýilleşdirýär.

Mundan başga-da, kompaniýa işgärleriň zähmet haklaryny ýokarlandyrmagy hem göz öňünde tutýar. ABŞ-daky işgärleriniň zähmet hakynyň her sagadyna 2 dollar, Angliýadaky işgärine 2 sterling we Ýewropadaky işgärlerine bolsa takmynan 2 ýewro möçberinde artdyrar.

Ýene-de okaň

Özbegistan Respublikasynyň haryt-çig mal biržasy bilen hyzmatdaşlyk

“Arterail” kompaniýasynyň wekiliýeti Türkmenistana çagyryldy

Telekeçiler üçin elektron söwda okuwy

Halkara hususy hukugynyň kadalary ornaşdyrlar : Şertnama-hukuk kanunçylygy kämilleşdiriler

Baş Redaktor

Donald Tramp sport aýakgaplarynyň önümçiligini ýola goýdy

“Rosatom” Gyrgyzystanda ýel energetika taslamasyny durmuşa geçirer