BILIM

Alymlar süýrenijileriň täze gadymy görnüşini tapdylar

Argentinaly paleontologlar ýurduň günbataryndaky La Rioha welaýatynda 230 million ýyl ozal ýaşan süýrenijileriň täze görnüşini tapdylar. Bu barada Matans şäherindäki uniwersitetiň ýanyndaky “CTyS-UNLaM” agentligi habar berdi.

Ylmy-barlaglaryň esasynda ilkinji dinozawrlar bilen bilelikde ýaşan we uzynlygy 3 metr golaý bolan ot iýýän rinhozawrlaryň täze görnüşleriniň tapylandygy mälim edildi.

Bu açyşlyk Talampaýýa milli seýilgähinde amala aşyryldy. Irki döwürde ýaşap geçen haýwanlaryň kelle süňki we beýleki süňkleri tapyldy.

Tapylan galyndylar dürli haýwanlara degişlidir, soňky 10 ýylda ýygnaldy. Gözlegler olaryň täze görnüşlere degişlidigini görkezdi.

 

Siz habarlar saýtymyza girilen dessine Size bildiriş gelmegini isleýän bolsaňyz onda “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com saýtynyň ýakynda hyzmata giren Android ulgamynda işleýän Applikasyýasyny şu ýere basyp ýa-da aşakdaky suratyň üstine basyp öz telefonyňyza ýükläp alyň! Eger Siz bu habary kompýuteriň üsti bilen okaýan bolsaňyz, el telefonyňyzyň Google Plaý dükanyndan “Atavatan Turkmenistan” ýazyp biziň Applikasyýamyzy indirip mugt alyp bilersiňiz!

Hoş habar -Täze Applikasiýa: Makul Sözlük

Makul Sözlük (www.makulsozluk.com ) özüniň “Android” ulgamynda hereket edýän täze applikasiýasyny-Makul Sözlük applikasiýasyny hödürleýär. Toparymyz düýn Kompýuterlerdäki “Chrome Browserde” ulanmaga mümkinçilik berýän täze “Browser goşundysyny”-Makul Sözlük goşundysyny ulanmaga taýýar eden bolsa, şu gün “Android” applikasiýasyny herekete girizdi. Şeýlelikde, köp sanly “Makul Sözlük” ulanyjylary, diňe www.makulsozluk.com saýtyna girmek bilen bu sözlükden peýdalanman, eýsem, kompýuterlerinde “Makul Sözlük” goşundysyny, Android ulgamyndaky mobil telefonlarynda bolsa “Makul Sözlük” applikasiýasyny ulanyp bilerler. Ýakynda IOS ulgamynda hereket edýän Applikasiýamyz hem hereket edip başlar.

 

Ýene-de okaň

«Halkara gatnaşyklary: parahatçylyk dialogynyň medeniýeti» atly halkara bäsleşik geçirilýär

Türkmenistanda Çagalary goramagyň halkara güni giňden belleniler

Çagalaryň tomusky dynç alyş möwsümine taýýarlyk görülýär

Ylymlar gününde geçiriljek çäreler

Ýaponiýa talyp hakly okuw maksatnamalaryna çagyrýar

Türkmen wekiliýeti “THE Aziýa baýragy- 2024” sammitine gatnaşdy

Ata Watan Eserleri