TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

“Altyn Asyr”: “Oraza” hyzmatyny ýola goýdy

«Altyn Asyr» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti täze «Oraza» atly USSD hyzmatyny ýola goýdy. Agyz beklenýän we açylýan wagtlary, tölegsiz USSD menýu üsti bilen “Oraza” hyzmatyndan peýdalanyp bilersiňiz

Hyzmaty telefonyňyzda ýörite buýruklary aýlap ulanyp bilersiňiz:

  • *0870*1# — Ahal welaýaty we Aşgabat şäheri üçin;
  • *0870*2# — Balkan welaýaty üçin;
  • *0870*3# — Daşoguz welaýaty üçin;
  • *0870*4# — Mary welaýaty üçin;
  • *0870*5# — Lebap welaýaty üçin.

Ozal habar berşimiz ýaly, Oraza aýyna gadam basyldy. Şu gün mukaddes Oraza aýynyň ilkinji güni. 21-nji apreliň säherinde bolsa Oraza baýramy belleniler.

Mälim bolşy ýaly, Oraza aýynyň paýtagtymyz Aşgabat we welaýatlar boýunça senenamasy hem saýtymyzda ýerleşdirildi. Şol ýerden isleseňiz, bir aýlyk senenamany telefonyňyza ýükläp alyp bilersiňiz.

Orazalaryňyz kabul bolsun!

Oraza aýy-2023 : Agyz beklenýän we açylýan wagtlar

Ýene-de okaň

Tebigaty goramak — halkara tagallalary birleşdirmegiň möhüm ugry

Türkmenistanyň Prezidenti Şwesiýanyň Patyşasyny gutlady

Wise-premýer M.Mämmedowanyň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň wekiliýeti Italiýa iş saparyny amala aşyrýar

Teswirle