TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

“Altyn Asyr” Oraza 2022 hyzmatyny hödürlenýär

“Altyn Asyr” Ýapyk Paýdarlar Jemgyýeti öz müşderilerine, ýetip gelen Oraza aýy (2022-nji ýyl) mynasybetli özüniň hyzmatlaryny hödürleýär. Bu hyzmatdan peýdalanmak bilen siz ykjam telefon ekranlaryňyzda özüňiziň ýaşaýan welaýatlaryňyza görä agyz beklenýän we açylýan wagtlaryny görmek mümkinçiligine eýe bolup bilersiňiz!

Agyz beklenýän we açylýan wagtlary, tölegsiz USSD üsti bilen Oraza hyzmatyndan peýdalanyp bilersiňiz

Aşakda görkezilen kodlary öz telefonyňyza girizip, hyzmatdan peýdalanmak mümkin:

  • *0870*1# – Ahal welaýaty we Aşgabat şäheri üçin;
  • *0870*2# – Balkan welaýaty üçin;
  • *0870*3# – Daşoguz welaýaty üçin;
  • *0870*4# – Mary welaýaty üçin;
  • *0870*5# – Lebap welaýaty üçin.

Hormatly okyjylar!

Biz size ilkinjileriň hatarynda Oraza aýynda agyz açylýan we beklenýän wagtlarynyň maglumatyny sizlere ýetiripdik.

 

Oraza aýy-2022 : Agyz beklenýän we açylýan wagtlar

Ýene-de okaň

Ermenistanda Türkmenistanyň Medeniýet günleri tamamlandy

Türkmenistanda türki döwletleriň medeniýet hepdeligi geçiriler

Ýurdumyzyň teatrlarynyň hepdelik repertuarlary: 3-4-nji iýun aralygy

Teswirle