«Altyn asyr» Gündogar bazary açylýar

2022-nji ýylyň 27-nji aprelinden Aşgabat şäheriniň Atamyrat Nyýazow köçesiniň ugrunda ýerleşýän ýerleşýän «Altyn asyr» Gündogar bazary ozalky tertipde doly işläp başlar. Bu barada «Turkmenportal» web saýtymyza habar berýär. Habarda bellenilişi ýaly, her gün irden 8:00-dan 18:00-a a çenli «Altyn asyr» Gündogar bazarynyň söwda dükanlary alyjylar üçin hyzmat eder. Bu ýere … Continue reading «Altyn asyr» Gündogar bazary açylýar