JEMGYÝET

“Altyn Asyr” bassyr bäşinji çempionlygyny gazandy

Türkmenistanyň futbol çempionatynyň jemleýji – 28-nji tapgyrynda “Merwden” 2:1 hasabynda üstün çykan paýtagtymyzyň “Altyn Asyr” topary bassyr bäşinji gezek çempionlyk derejesini gazandy.

Ýazguly Hojageldiýewiň şägirtleriniň şu ýyl AFK-nyň Kubogynyň finalyna çykandyklaryny hem aýratyn bellemek gerek. “Altyn Asyra” çempionlyk utuklary Wahyt Orazsähedow bilen Begmyrat Baýow getirdiler.

Bu tapgyryň netijesine garamazdan, ikinji ornuny saklap galan “Ahaly” 3:2 hasabynda ýeňlişe sezewar eden Marynyň “Energetigi” taryhynda ikinji gezek bürünç medala mynasyp boldy. “Energetigiň” 21-nji noýabrda geçiriljek Türkmenistanyň Kubok bäsleşigiň finalynda “Köpetdag” bilen  duşuşýandygyny ýatladýarys. Geçen ýylyň bürünç medalynyň eýesi Türkmenbaşy şäheriniň “Şagadamy” bu gezek dördünji orun bilen oňmaly boldy. Çempionatyň dowamynda netijeli urgularyň 19-syny geçiren Altymyrat Annadurdyýew (“Altyn Asyr”) iň köp top geçiren oýunçylaryň arasynda öňdäki orny eýeledi.

XXVIII tapgyrdan soň tablisa:

T/b

Toparlar

O

U

1.

“ALTYN ASYR” FK

28

66

2.

“AHAL” FK

28

60

3.

“ENERGETIK” FK

28

42

4.

“ŞAGADAM” FK

28

41

5.

“MERW” FK

28

29

6.

“KÖPETDAG” FK

28

29

7.

“AŞGABAT” FK

28

27

8.

“NEBITÇI”  FK

28

20

 

Ýene-de okaň

Aşgabat-Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Tejen-Mary bölegi açyldy

Ata Watan Eserleri

Hormatly Prezidentimiz ýokary tizlikli Aşgabat – Türkmenabat awtomobil ýolunyň Tejen – Mary böleginiň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

Türkiýäniň ilçisi: Ankara-Aşgabat uçar gatnawlaryny ýola goýmak meýilleşdirilýär

Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň Daşary işler ministrlikleriniň arasyndaky syýasy geňeşmeler geçirildi

“Galkan” toparynyň ynamly ýeňşi: 15-1

Ata Watan Eserleri

Özbegistanyň Prezidenti: Türkmenistan bilen köptaraplaýyn gatnaşyklar has-da ösdüriler