SIZDEN GELENLER

Ak smorodinanyň adam saglyga peýdasy

Ak smorodiniň adam bedeni üçin peýdalary gaty uludyr, miwesi abadançylygy gowulaşdyrmaga we immunitet ulgamyny berkitmäge kömek edýär. Miwe miweleriniň häsiýetlerine baha bermek üçin olaryň düzümini öwrenmeli we ak smorodinalaryň dürli meýdanlarda nähili ulanylýandygyny anyklamaly. Ak smorodina miwelerinde köp mukdarda witaminler, organiki kislotalar we gymmatly minerallar bar. Köp babatda ak smorodina hatda gyzyl we gara reňklerden hem ýokarydyr. Onuň düzüminde:

  • güýçli mikroblara garşy täsiri bolan askorbin kislotasy;
  • sagdyn gan basyşyny saklamak üçin möhüm bolan P witamini;
  • rutin – damarlaryň gowşaklygyny peseldýän we deriniň ýagdaýyny gowulandyrýan madda;
  • gowy gan aýlanyşyna we beden öýjükleriniň çalt ýaşamagyna jogapkär tokoferol;
  • pektin – içegäniň kadaly işlemegine mümkinçilik berýän madda;
  • nerw ulgamynyň sagdyn işlemegi üçin zerur bolan B4 witamini;

Şeýle hem ak smorodina tebigy şeker, demir we kaliý, fosfor we natriý bar. Miwe süýümine baý, şonuň üçin olary iýmek iýmit siňdirişini çaltlaşdyrmak üçin peýdalydyr.

Bekow Baýmuhammet

TOHU-nyň talyby

“Google Chrome” täzelendi

Ýene-de okaň

Türkmenistan – medeniýetiň we sungatyň sarpalanýan ýurdy

Matematika we sanly tehnologiýalaryň ähmiýeti

Ata Watan Eserleri

Nebitgaz senagaty – milli ykdysadyýetiň binýatlyk pudagy

Ata Watan Eserleri

Bilimli ýaşlar — Watanyň beýik gurujylary

Medeniýet halkyň kalbydyr

Bilimli ýaşlar — guwanjymyz