BIZNES

“Ak şäherim – Aşgabat” köpugurly halkara sergisi geçiriler

Aşgabat şäher häkimligi bilen Söwda-senagat edarasy 24-25-nji maý aralygynda Söwda-senagat edarasynyň sergiler merkezinde “Ak şäherim – Aşgabat” atly köpugurly halkara sergisini gurnaýar. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň resmi saýtynda bu barada berlen habarda, bu sergä gatnaşmaga çagyrylýar.

Bu ýylky sergi Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy hem-de hemişelik Bitaraplygyň 25 ýyllygy hem-de “Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýyly, şeýle hem Aşgabat şäheriniň gününe bagyşlanyp geçirilýär.

Halkara sergi ýylyň-ýylyna şäherguluşyk pudagynyň öňdebaryjy sergileriniň birine öwrüldi. Oňa gatnaşýanlaryň sany yzygiderli köpelýär.

Aşgabat şäheriniň çäkleri her geçen ýyl giňeldilýär, täze we döwrebap desgalar, şeýle hem medeni-durmuş maksatly binalar gurulýar. Şu ýyl türkmen paýtagtynyň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllygy mynasybetli halkara sergisiniň geçirilmegi Aşgabadyň parahatçylyk söýüçilik we açyklyk hem-de özara bähbitli hyzmatdaşlyga ymtylýandygynyň nobatdaky subutnamasy bolar.

Serginiň diwarlyklarynda ýurdumyzyň öňdebaryjy kompaniýalarynyň, ýuridiki şahyslaryň we hojalyk kärhanalaryň, telekeçileriň harytlary görkeziler. Sergi, işewür pikirleri we hususy sektordaky täze tejribe alyşmak, şeýle hem gepleşikler we işewür ýygnaklar, şertnamalar, söwda şertnamalary we beýleki şertnamalar baglaşmak üçin amatly platforma bolar.

Sergi barada has giňişleýin maglumaty aşakdaky salgylardan alyp bilersiňiz:

Aşgabat şäher häkimligi – telefon (+99312)920424, faks (+99312)922815

Elektron salgysy: ird.ashgabat@gmail.comash.saheri@gmail.comach@online.tm

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy – telefon (+99312)398883, 398887, faks (+99312)398979

Elektron salgysy: exhibition@cci.gov.tmbahar8020.exibition@gmail.com

Internet saýty: www.cci.gov.tm

 

Olimpiýa oýunlaryna gatnaşjaklar üçin sanjym

Ýene-de okaň

Maşat şäherinde “STAR EXPO 2023” atly sergi geçirildi

5-nji dekabrda Türkmenistanda baýramçylyk söwdasy başlar

Amerikaly milliarder Çarli Manger aradan çykdy

Ata Watan Eserleri

Türkmen wekiliýeti Gruziýada geçirilen energetika forumyna gatnaşdy

“EKSPO-2030” bütindünýä sergisi Saud Arabystanyda geçiriler

Ata Watan Eserleri

Azerbaýjanyň ministri: türkmen-azerbaýjan söwda möçberi 10 esse artdy