JEMGYÝET

Ak şäher Aşgabat ak gar bilen has owadan

Şu gün günüň ikinji ýarymynda Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda gar ýagmaga başlady. Gysga wagtda ak şäherimiz Aşgabat ak gara bürendi. Şu habary giren sagadymyzda hem gar ýagmaga dowam edýär.  “Watan” habarlar gepleşiginden soňra ýetirilen howa maglumaty baradaky habara görä, Aşgabat şäherinde bu akşam howanyň sowuklygy -1-den -3 gardusa çenli sowuk bolar we gar ýagar. Paýtagtymyzda ertir howanyň 0 gradusdan – 2 gardusa çenli sowuk bolmagyna garaşylýar. Gar ýagyşy ertirem dowam eder. Bellemeli zat, ýurdumyzyň Ahal, Balkan, Lebap we Mary welaýatlarynda hem gar gatyşykly ýagyş ýagar.

Şol bir wagtda howanyň sowamagy hem-de garyň ýagmagy bilen ýollaryň sürjek bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyzyň Polisiýanyň ýol gözegçilik gullugy «Altyn asyr» mobil aragatnaşyk ulgamy sms-habarnamasyny ýaýratdy.

Onda hususan-da, gyş paslynda howanyň sowamagy bilen ýollarda döreýän sürçek zerarly sürüjileriň awtoulaglaryny seresap dolandyrylmagy ýatladylýar.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Prezidenti Belarusyň Premýer-ministrini kabul etdi

Türkmenistanyň Prezidenti Russiýanyň Hökümet Başlygyny kabul etdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gyrgyzystanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygyny kabul etdi

Türkmenistan Merkezi Aziýanyň zenan ýolbaşçylarynyň Dialogyna gatnaşýar

“Baýeri” durduran “Atalanta” Ýewropa Ligasynyň kubogyny gazandy

Türkmen halkynyň Milli Lideri Seýed Ebrahim Raisiniň soňky ýoluna ugratmak dabarasy gatnaşdy

Ata Watan Eserleri