TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

Ak reňkdäki göwher satuwa çykarylar

Ženewada “Christie’s” söwda öýünde iň uly ak reňkdäki göwher satuwa çykarylar. Bu barada “CNN” teleýaýlymy habar berýär.

“The Rock” atly göwher daşynyň agramy 228,31 karata deňdir. Daşyň ölçegi golf topunyň ululygyndadyr. Onuň takmynan 30 million dollara satylmagyna garaşylýar.

Mundan ozal, ak reňkdäki uly göwher daşy 2017-nji ýylda satylypdy. Onuň agramy 163,41 karata deňdi.

Şeýle hem golaýda, iri gök reňkdäki göwher daşy satylypdy. 15 karatlyk bu gymmat bahaly daş Gonkongda 57,4 million dollara alyjyna gowşurylypdy.

 

Täze ugurlar boýunça uçar gatnawlaryny ýola goýýar

Ýene-de okaň

Türkmenistan bilen Azerbaýjan nebitgaz pudagyndaky hyzmatdaşlygy maslahatlaşdy

Türkmen-azerbaýjan işewürler geňeşini döretmek meýilleşdirilýär

Koreý kompaniýalary Türkmenistandaky “akylly şäher” taslamalaryna gyzyklanma bildirýär

Teswirle