TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

“Airbus” müşderilerine 700 uçar tabşyrar

Dünýäniň öňdebaryjy awiagurluşyk kompaniýasy “Airbus” 2022-nji ýylda müşderilerine 700 uçar tabşyrar. Bu barada kompaniýanyň resmi saýtynda ýerleşdirilen beýanatda bellenilip geçilýär.

“Frans-Press” habarlar gullugynyň habaryna görä, ozal meýilnamalaşdyrylan uçardan 20 sany uçar azdyr. Pandemiýa döwürden emele gelen çäklendirmeler we öňüni alyş çäreleri sebäpli uçarlaryň öndürilişiniň meýilnamasy üýtgedi.

– Kompaniýa 2022-nji we 2023-nji ýyllarda “A320” kysymly uçarlaryň önümçiligine üýtgedişler giriziler. 2024-nji ýyldan başlap, her aý 65 uçar öndürmegi meýilleşdirýäris – diýip, kompaniýanyň ýerine ýetiriji direktory Giý Fori habar berdi.

Mälim bolşy ýaly, “Airbus” kompaniýasy 2022-nji ýylyň birinji ýarymynda 297 täjirçilik uçaryny müşderilerine iberdi. 2021-nji ýylyň degişli döwründe hem şol möçberde uçar müşderilere ýerlenipdi.

 

Türkmen kompaniýasy ilkinji gezek Azerbaýjanda wekilhana açýar

Ýene-de okaň

Koreý kompaniýalarynyň Türkmenistanda amala aşyrjak taslamalary

Bitaraplyk — buýsanjymyz, bagtymyz» atly täze möhletli goýum

Awtomobil: Ýygymlaryň möçberleri üýtgedi

Baş Redaktor

Teswirle