JEMGYÝET

“Airbus” “Goodyear Tire and Rubber” bilen ýörär

Belki, siz «Airbus» kompaniýasynyň «Airbus A321XLR» diýip atlandyryljak täze uçary öndürýändigi barada okansyňyz. Täze uçaryň 4700 deňiz milini geçip, täze rekordyň eýesi bolmagyna garaşylýandygyndan hem habaryňyz bardyr. Bu bolsa onuň ozalky «Airbuslardan» 15 göterim köp uçup biljekdigini görkezýär.

Täze uçaryň ýerdäki esasy diregi «Goodyear Tire & Rubber» kompaniýasy tarapyndan öndüriljek tekerler bolar. Bu barada kompaniýanyň metbugat gullugy habar berýär.

Metbugatda ýazylyşy ýaly, «Goodyear» kompaniýasynyň «Flight radial» awiasiýa tekerleri ýörite tehnologiýalar arkaly öndürilip, bu önümler şekiliniň durnukly saklanyp galmagy, ulanyş möhletiniň köpe çekmegi we kesiji zarbalara çydamlylygy bilen tapawutlanýan süýngüçden ýasalan berk guşaklyklary özünde jemleýär.

Ýeri gelende, «Goodyear»-iň teker önümçiliginde naýbaşy kompaniýalaryň biridigini aýtmak gerek. Onuň kärhanalary 21 döwlete, 47 nokada ýaýrandyr.

Ýene-de okaň

Türkmenistan-Hytaý: halkara awtomobil gatnawlary hakynda ylalaşyga gol çekildi

Hytaýyň Döwlet Geňeşiniň wise-premýeriniň Aşgabada sapary

Hazar deňzindäki “Dostluk” ýatagy maslahatlaşyldy

Ata Watan Eserleri

Kuraş-2023: Türkmenistan 5 altyn, 6 kümüş we 4 bürünç medal gazandy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň 5-nji altyn medalyny Daýanç Omirow gazandy

Kuraş-2023: Sabina Kadyrowa altyn medal gazandy