TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

Ähli dükanlaryny iki hepdelik ýapar

Bilşimiz ýaly, dünýäni gurşap alan wirus sebäpli dürli ýurtlardaky ähli şereketler wagtlaýynça togtadylýar. Şol sanda  “Apple” kompaniýasy hem  Hytaýdaky bar bolan dükanlaryny mart aýynyň 27-sine çenli ýapjakdygyny habar berdi. Muňa garamazdan, ol ýeriň ähli işgärleri aýlyk haklaryny almaklaryny dowam ederler. Ýapylan wagtyndaky  iki hepdelikde bolsa, arassaçylyk işlerini geçirerler.

Ýene-de okaň

“Ba­ga­ja” gaz kä­ni üçin tehniki enjamlar satyn alnar

Türkmenistanda dürli maksatly plastik kartlar öndüriler

Içerki bazarda tüýjümek önümler ýerlenildi

Teswirle