MEDENIÝET

Ahalteke bedewleriniň gözellik bäsleşiginiň 1-nji tapgyry geçirildi

11-nji aprelde Aşgabat atçylyk sport toplumynyň açyk manežinde «Ýylyň iň owadan ahalteke bedewi» atly gözellik bäsleşiginiň 1-nji tapgyry geçirildi.

Ýylyň-ýylyna Türkmen bedewiniň milli baýramynyň öňüsyrasynda geçirilýän bu gözellik bäsleşigine Gadymy, Görnükli, Edermen, Gezerli, Meleguş, Arçman ýaly arassa ganly ahalteke atlarynyň 40-ysy gatnaşdy.

Gözellik meýdançasynda bäsleşigiň şertlerine laýyklykda ahalteke bedewleriniň asyl nusgaly syn-sypatyna, beden gurluşyna we reňkine, beden agzalarynyň sazlaşygyna eminler topary 10 bala çenli öz bahalaryny berdiler. Şeýlelikde, eminler toparynyň ýokary bahasyna mynasyp bolan atlaryň 20-si «Ýylyň iň owadan ahalteke bedewi» atly gözellik bäsleşiginiň ikinji tapgyryna gatnaşmaga hukuk gazandylar.

Ýene-de okaň

“Gorkut ata” atly halkara kinofestiwaly noýabr aýynda geçiriler

“Owaz”- durşy bilen aýdym-saz    

Ata Watan Eserleri

“Aşgabat” we “Ýaşlyk” teleýaýlymlaryna täze ýolbaşçylar bellenildi

Hytaýda Türkmenistanyň medeniýet ýylynyň açylyş dabarasy geçirilýär

Türkmen döredijilik topary Türkiýede iş saparynda

Dünýäniň iň gymmat toýy: Biber 10 million dollar gazandy