TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SIZDEN GELENLER

Ahalteke bedewleri – milli buýsanjymyz

Her bir hal­kyň ýü­zi, onuň dün­ýä me­de­ni­ýe­ti­ne go­şan go­şan­dy, mad­dy we ru­hy gym­mat­lyk­la­ry bi­len kes­git­len­ýär. Türk­men hal­ky hem asyr­la­ryň do­wa­myn­da umu­m­adam­zat bäh­bit­li, naý­ba­şy gym­mat­lyk­la­ry dö­re­dip bi­len halk. Şol mad­dy gym­mat­lyk­la­ryň bi­ri-de türk­me­niň uçar ga­na­ty, toý­ly gün­de gö­wünho­şy, ýow­ly gün­de baş ýol­da­şy, halk ze­hi­ni­niň mä­hekda­şy, gö­zel­li­giň göw­her ga­şy bo­lan ahal­te­ke be­hiş­di be­dew­le­ri­miz­dir.

Şöh­rat­ly pe­der­le­ri­miz­den mi­ras ga­lan asyl­ly däp­ler hor­mat­ly Prezidenti­mi­ziň baş­lan­gy­jy, şah­sy gö­rel­de­si bi­len do­wam ed­ýär we ös­dü­ril­ýär. Şeý­le däp­le­riň bi­ri-de, türk­men at­la­ry­nyň dün­ýä­dä­ki şöh­ra­ty­ny art­dyr­mak, aras­sa gan­ly ahal­te­ke be­dew­le­ri­niň baş sa­ny­ny kö­pelt­mek we mil­li at­çy­lyk spor­tu­ny dün­ýä de­re­je­si­ne çy­kar­mak mak­sa­dy bi­len ama­la aşy­ryl­ýan iş­ler­dir.

Ata-ba­ba­la­ry­my­zyň asyl­ly däp­le­ri­niň döw­re­bap ös­dü­ril­me­gi ug­run­da ala­da ed­ýän döw­let Baştuta­ny­myz ahal­te­ke be­dew­le­ri­ne aý­ra­tyn ga­dyr goý­ýar. Gahryman Arkadagymyzyň jöw­her paý­ha­syn­dan sy­zy­lyp çy­kan eser­ler­inde, goş­gy se­tir­le­rin­de ahal­te­ke be­dew­le­ri­niň was­py be­lent­den-be­lent ýaň­lan­ýar.

Häzirki döwürde atşynaslygy ösdürmegiň iň nusgalyk mekdebi eziz Watanymyzda kemala geldi, türkmen bedewlerine goýulýan hormat-sarpa has-da belende göterildi. Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallalary netijesinde Aşgabatda we welaýat merkezlerinde atçylyk sport toplumlarynyň bina edilmegi, Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli her ýylda halypa çapyksuwarlar bilen birlikde, ýetiginjek çapyksuwarlaryň gatnaşmaklarynda hem at çapyşyklarynyň yzygiderli guralmagy, ýurdumyzda bedew ata goýulýan hormat- sarpanyň ýokarydygyna güwa geçýär. Halkymyz bedew aty bagtyň, rowaçlygyň nyşany hökmünde özüniň milli gymmatlygy, baýlygy saýypdyr. Türkmen halkynyň «Görogly» şadessany umumadamzat gymmatlyklarynyň hazynasyna mynasyp goşant goşdy.

Gözbaşyny müňýyllyklardan alyp gaýdýan meşhur «Görogly» şadessanynyň türkmen nusgasy taryhylygy, özboluşlylygy, milliligi bilen aýratyn tapawutlanýar. Edebi gymmatlyklarymyzyň naýbaşy eseri bolan meşhur «Görogly» şadessanynyň dünýäniň çar tarapyna ýaýran ýordumy häzirki wagtda düýpli öwrenilýär. Çünki bu deňsiz-taýsyz ruhy mirasymyza näçe çuň aralaşdygyňça, biri-birine sepleşip gidýän, biri-biriniň üstüni ýetirýän täsin däp-dessurlar, çeper wakalar ýüze çykyp dur. Ata-babalarymyz taryhy ösüşiniň dowamynda özüniň milli baýlyklaryny aýawly gorap, onuň çeperleşmegi üçin, zehin baýlygyny siňdiripdir.

Ahalteke bedewi özüniň taryhy Watanynda hakyky keşbine eýe boldy. Dünýä çempiony Ýanardag Türkmenistanyň Döwlet tugrasynyň merkezinde ýerleşdirildi we ol erkinligiň hem-de garaşsyzlygyň hemişelik nyşanyna öwrüldi. Şol döwürden naýbaşy tohumdaky atlary mundan beýläk-de artdyrmak, ony dünýä ýüzünde ýaýratmak we meşhur etmek babatdaky maksada okgunly tohumçylyk seçgi işlerine badalga berildi. «Türkmen atlary» döwlet birleşigi döredildi. Birleşik ahalteke bedewlerine öz ömürlerini bagyşlan hünärmenleriň ägirt uly işlerini utgaşdyrýar. Ajaýyp tohumdaky atlary ösdürip ýetişdirmegiň gizlin syrlaryny, tejribelerini atadan ogla geçiren türkmen seçgiçileriniň köp nesilleri özleriniň köp asyrlyk tejribelerine daýandylar we bu ugurdaky durmuşa geçirilýän çäreler ahalteke bedewleriniň sanyny hem-de arassalygyny dikeltmäge, geçmişdäki tohumçylyk nesil ugurlaryny hem-de atşynaslygyň asylly däplerini giňeltmäge mümkinçilik berdi.

Halkymyzyň milli buýsanjy bolan meşhur ahalteke bedewleriniň şan-şöhratyny artdyrmak maksady bilen, hormatly Prezidentimiz täze Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Ahal welaýatynyň häkimligine meşhur Akhan bedewiniň heýkeli ýerleşdirilen monument gurlar.

Şeýle asylly işler ahalteke bedewlerimize goýulýan belent sarpanyň nyşanydyr.

Oguljeren Batyrowa,
S.A.Nyýazow adyndaky TOHU-nyñ talyby.
https://www.atavatan-turkmenistan.com/turkmen-tatar-parlamentara-gatnasyklara-berkeyar/

Ýene-de okaň

Bilim – kämillige ýol we üstünligiň açary

Magtymguly-ynsan köňlüniň çyragy

Türkmenistanyň halkara hyzmatdaşlygy işjeň ösdürilýär

Teswirle