TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

Ahal welaýatynyň täze edara ediş merkezinde metjit üçin halkara bäsleşik

Türkmenistanyň müftüsiniň müdiriýeti Ahal welaýatynyň täze edara ediş merkezinde döwrebap metjidiň taslamasyny düzmek we ýanaşyk ýerlerini abadanlaşdyryp gurmak boýunça halkara bäsleşik yglan edýär.

Bäsleşige gatnaşmak üçin ýazmaça görnüşde arza bermeli we degişli resminamalary almaly.

Bäsleşik boýunça teklipler iki bukjada berilmeli. Birinji bukjada doly tehniki häsiýetler, ikinji bukjada teklip edilýän bahalar görkezilmeli.

Teklipler 30 iş gününiň dowamynda Türkmenistanyň müftüsiniň müdiriýetiniň binasynda kabul edilýär.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Berkarar etrabynyň Görogly köçesiniň 31-nji jaýy.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: (+99312) 27-35-73, 27-44-13.

Ýene-de okaň

Dizel ýangyjyna we nebit ýol bitumyna isleg bildirildi

Döwlet býujeti: çykdajylaryň 75 göterim durmuş ulgamyna gönükdiriler

Internet paketleriniň täze nyrhlary: Türkmenistan

Baş Redaktor

Teswirle