JEMGYÝET

Ahal welaýatyna täze prokuror bellendi

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Serdar Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisiň gün tertibine ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň şu ýylyň üç aýynda alyp baran işleriniň jemleri jemlendi.

“Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, hormatly Prezidentimiz prokurorlary wezipä bellemek hem-de wezipeden boşatmak hakyndaky resminamalara gol çekdi.

Bu resminama laýyklykda, 1-nji derejeli ýurist Şadurdy Hangeldiýewiç Täşliýew Ahal welaýatynyň prokurory wezipesine bellendi.

Şeýle hem 1-nji derejeli ýurist Orazmyrat Annamyradowiç Gurbanow düzediş edaralarynda kanunlaryň berjaý edilişine gözegçilik boýunça Ahal prokurory wezipesine bellendi.

Gulluk borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmändigi üçin ýustisiýanyň kiçi geňeşçisi Merdan Mahmudowiç Pirbabaýew Ahal welaýatynyň prokurory wezipesinden, şeýle hem ygtyýarlyk möhletiniň tamamlanmagy sebäpli ýustisiýanyň kiçi geňeşçisi Mekan Işangulyýewiç Ulugberdiýew düzediş edaralarynda kanunlaryň berjaý edilişine gözegçilik boýunça Ahal prokurory wezipesinden boşadyldy.

 

Ýene-de okaň

Angola Türkmenistana täze ilçi belledi

Türkmenistanyň başlangyjy bilen BMG-de durnukly ulag boýunça ýokary derejeli duşuşyk geçirildi

Türkmenistanyň “Galkan” topary finala çykdy

Ata Watan Eserleri

Aşgabat-Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Tejen-Mary bölegi açyldy

Ata Watan Eserleri

Hormatly Prezidentimiz ýokary tizlikli Aşgabat – Türkmenabat awtomobil ýolunyň Tejen – Mary böleginiň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

Türkiýäniň ilçisi: Ankara-Aşgabat uçar gatnawlaryny ýola goýmak meýilleşdirilýär