SIZDEN GELENLER

Agajyň esasy aýratynlyklary

Ýer titremesiniň tolkunlary göterilende fiziki zarbalaryň täsirini peseldýär. Agaç betondan we polatdan has köp ýük göterýär. 1 kg agaç 1 kg betondan we 1 kg polatdan köp ýük göterip biler. Öýjükler agaç kesilenden soň guradyş döwründe içindäki suwuklygy 12-20% -e çenli ýitirýär. Bu gurluş bilen agaç, temperaturasy gaty haýal üýtgeýän we ýylylyk geçirijiligi ep-esli azalýan önüme öwrülýär.

Guradylan agaçlaryň ömri artýandyr. Onuň ömri 7-10 esse ýokarlanýar. Dogry ulanylanda agaç gaty uzak dowam edýär. Agaç gurluşy, ulanylýan ýerlerde çydamlylygy we uzak ömri üpjün edýär. Agaç süýümlerini adam süňkleri we süýümleriň arasyndaky dokuma adam myşsasynyň dokumasy bilen deňeşdirip bolar.

Bedende we daşky gurşawda fiziki we psihologiki dartgynlygy öz içine almaýar. Gurluşyk materiallarynyň arasynda adam psihologiýasy üçin peýdaly iň möhüm gurluşyk materialydyr. Ulanylýan ýerlerdäki adamlar rahatlyk duýgusyny döredýärler. Az uky we kalbyňyza dynç almak ýaly fiziki aýratynlyklaryň şöhlelenmesiniň netijeleri adamlarda syn edildi.

Bu ýeke-täk täzelenip bilýän gurluşyk materialydyr. Häzirki wagtda dünýäde agaç öndürilýän sebitler hem täze ekiş we bejeriş meýdançalaryna öwrüldi. Agaçlaryň gymmatyna gün-günden düşünýän adamzat, agaçlary köpeldilýän ykdysady gymmatlyga öwürdi.

Aýhanowa Gülşat

TOHU-nyň mugallymy

Limonyň adam bedenine edýän täsiri

 

Ýene-de okaň

Türkmenistan – medeniýetiň we sungatyň sarpalanýan ýurdy

Matematika we sanly tehnologiýalaryň ähmiýeti

Ata Watan Eserleri

Nebitgaz senagaty – milli ykdysadyýetiň binýatlyk pudagy

Ata Watan Eserleri

Bilimli ýaşlar — Watanyň beýik gurujylary

Medeniýet halkyň kalbydyr

Bilimli ýaşlar — guwanjymyz