SIZDEN GELENLER

Agaç kesýäniň gyzy

Moskwaly ussat kompozitor ýurduň çetindäki obalaryň birine çykýar. Günleriň bir güni tokaýyň arassa howasynda gezim edip, ylham almaga çykan kompozitor ýeke özi kiçijek sebedine arça gozalaryny ýygnap ýören gyzjagaza gabat gelýär. Gyzjagaz we onuň hereketleri oňa şeýle bir yssy görünýär welin, onuň yzyna düşüp barşyna ýoluny ýitirenini hem duýman galýar. Soňra gyzjagazyň ýanyna baryp, onuň kimiň çagasydygyny we bu ýerlerde ýeke özüniň näme edip ýörendigini soraýar. Gyzjagaz özüniň agaç kesýäniň gyzydygyny, şu töwereklerde ýaşaýandygyny aýdyp, kompozitora ýoly salgy berýär.

Şondan soňra kompozitoryň kellesinde üýtgeşik pikirler peýda bolýar. Öýüne dolanyp barandan soň, fortepianonyň başyna geçenden barmaklary öz-özünden hereket edip, şeýlebir jadylaýjy owaz döreýär…

Aradan birnäçe ýyl geçenden soň, gyzjagaz Moskwa ýokary bilim almak maksady bilen okuwa gelýär. Dynç günleriň birinde hem şähere gezelenç etmek, hemem dynç almak maksady bilen uniwersitetiň golaýynda ýerleşýän parka gezelenje gidýär. Parkyň içinde gezim edip ýören wagty parkyň merkezinde gurnalan göçme sahnanyň ýanynyň köp adamlydygyny görüp, şol ýere golaýlaşýar. Ýakynlaşdygy saýy fortepianodan çykýan ajaýyp owaz ony özüne maýyl edýär. Saz gutarandan adamlaryň güýçli el çarpyşmalaryndan soň, alypbaryjy indiki sazyň adyny we ýene-de kompozitory yglan edýär. Kompozitoryň adyny, “Arça gozalaryny ýygýan gyzjagaz” diýip atlandyrylan sazyň adyny, şeýle-de sazyň döreýiş taryhyny eşiden gyz doňup galýar. Kompozitora seredip durşuna begençden we tolgunmakdan ýaňa gözlerinden begenç gözýaşlarynyň akýanyny hem duýmaýar…

Rus dilinden terjime eden: Sona Halykowa,

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň

 Halkara gatnaşyklary institutynyň talyby

Ýene-de okaň

Kämil bilim – ösüşlere badalga

Ata Watan Eserleri

Matematika dersini okatmagyň ähmiýeti

Magtymguly Pyragy türkmeniň synmajak ruhy

Saglygym – baş baýlygym

Änewi dünýä tanadan kitap

Sagdynlygyň we ruhubelentligiň baýramy