JEMGYÝET

‘Afrobeatyň kakasy’ Toni Allen aradan çykdy

Döwrümiziň iň gowy deprekçilerinden biri hasaplaýan “Afrobeatyň” öňdebaryjylaryndan biri bolan Toni Allen 79 ýaşynda aradan çykdy. Ol ozalky dosty Fela Kuti bilen “Afrobeat” -yň döredijisi hasaplanýar.

STANBULDA KONSERT BERER

Aýdym-saz dünýäsinde ilkinji gününden bäri nigeriýaly köklerini, köp dilli jaz we funksiýalaryny biri-birinden tapawutlandyrmadyk Allen özüniň erkin stili we tertip-düzgüni bilen subut etdi we köp sanly suratkeşiň işine goşant goşdy.

KORONAWIRUS DÄL

Meşhur sazandanyň aradan çykandygyny mälim eden Erik Trosset: “Onuň näme sebäp bilen aradan çykandygyny näbelli” diýip belledi. Trosset bu wakanyň koronawirus bilen baglanyşykly däldigini hem belläp geçdi.

TONY ALLEN KIM?

60-70-nji ýyllarda Allen Fela Kuti ýaly başga bir ajaýyp sazandanyň orkestri bolupdy. Kuti we Allen “Afrobeat”-y döretdiler we Afrikanyň ýerli sazyny jaz we funk ýaly aýdymlary bilen birleşdirip, ony dünýä tanatdy. Allen tutuş karýerasynyň dowamynda Damon Albarn-dan  Jeff Mills-e çenli aýdym-saz görnüşini uýgunlaşdyrmagy başarypdy.

AFROBEAT näme?

“Afrobeat” fuji sazy we ýokary durmuş ýaly Amerikan funksiýalary we jaz effektleri bilen Günbatar Afrikanyň aýdym-saz stilleriniň elementlerini birleşdirmegi öz içine alýan wokallara, ritmlere we zarba kesişlerine gönükdirilen sazyň bir görnüşidir.

Ýene-de okaň

Ýaş alymlar sylaglandy

Türkmen halkynyň Milli Lideri daşary ýurtly işewürler bilen duşuşdy

Türkmen halkynyň Milli Lideri türk işewürlerini kabul etdi

Türkmenistanyň Prezidenti Narendra Modini gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Russiýa Federasiýasynyň ýolbaşçylaryny gutlady

Türkmen-koreý gatnaşyklary sanlarda

Ata Watan Eserleri