TEHNOLOGIÝA

Afrikada ýagtylyk arkaly internet paýlanylar

Afrikanyň taryhynda ilkinji gezek ýagtylygyň üsti bilen uzak aralykdan internet baglanyşygy üstünlikli amala aşyryldy. Täze ulgamyň üsti bilen Kongonyň Brazwil we Kongo Demokratik Respublikasynyň Kinşasa şäherleriniň arasynda baglanyşyk alyndy.

«Tara» diýlip atlandyrylýan bu taslama «Google» kompaniýasynyň bir bölümi bolan «Alphabet» kompaniýasynyň «Alphabet X» atly täzelikleri we adatdan daşary taslamalary synag etmek bilen meşgullanýan şahasy tarapyndan amala aşyryldy.

Taslamanyň wekilleri bu iki şäheriň arasyndaky simli internetiň juda haýaldygyny esas getirdiler. Üstesine-de Kongo derýasy simli internet boýunça aragatnaşygy kynlaşdyrýar. Täze usulda simiň gerek däldigi üçin onuň bahasy hem ep-esli arzan bolar.

20 günläp dowam eden synaglarda 700 terabaýtlyk maglumat geçirildi. Bu bolsa ulgamyň ulanmak üçin 99,9 göterim taýýardygyny görkezýär. Taslamanyň doly durmuşa geçirilmegi bilen 17 million adam ýokary tizlikli internetden peýdalanyp biler.

SpaceX: Inspiration4 Ýere gaýdyp geldi

 

Ýene-de okaň

Aşgabat şäher häkimliginiň “Sanly şäher” mobil goşundysy tapgyrlaýyn işe girizilýär

“Windows” ulgamyndaky näsazlyk: dünýä kompaniýalaryna täsirini ýetirdi

Ilon Mask kompaniýalaryny Tehasa göçürýär

Dünýäde täze uçarlara bolan isleg artar

Türkiýäniň “Türksat 6A” aragatnaşyk hemrasy uçuryldy

Hytaýyň awtomobil kompaniýasy Türkiýede elektrikli awtomobil öndürer