JEMGYÝET

Afrikada näçe ýolbars bar?

Afrika «Ýolbarslaryň yklymy» diýilýändiginden habaryňyz bardyr. Eýsem, öz yklymynda olaryň sany näçekä? Ýakynda olaryň anyk sany kesgitlendi.

Bu hasapda diňe ýabany şertlerde ýaşaýan ýolbarslaryň göz öňünde tutulýandygyny aýtmak isleýäris. Ýogsam, ynsan gözegçiligindäki ýolbarslary hem goşmaly bolsa, olaryň sany has artyp bilerdi. Umuman, häzir Afrikada ýabany şertlerde 22 müň 509 ýolbars ýaşaýan eken. Bu sany Oksford uniwersitetiniň ýabany tebigaty öwreniş boýunça bölümi kesgitledi.

Bu hasabatda iň uly paý Tanzaniýa degişli. Alymlar bu ýurtda 8 müň 176 ýolbarsyň ýabany şertlerde ýaşaýandygyny anykladylar. Şeýle hem GAR-da 2070, Keniýada 1825, Zambiýada 1095, Mozambikde 1295, Zimbabwede 1709 ýolbars ýaşaýan eken.

Käbir döwletlerde bolsa olaryň sany has seýreklerýär. Mysal üçin, Malawi döwletinde ýabany şertlerde ýaşaýan ýolbarslaryň bary-ýogy bäş sanysy galypdyr. Şeýle hem Angolada 25, Ruandada 22, Nigeriýada bolsa 30 ýolbars bar.

Alymlaryň aýtmagyna görä, Afrika ýolbarslarynyň 40 göteriminiň ýaşaýan ýerleri döwlet tarapyndan goralýar. Olaryň 14 göterimi bolsa gözegçiliksiz şertlerde ýaşaýar diýlip hasap edilýär.

 

Ýene-de okaň

Türkiýäniň wise-prezidenti Arkadag şäherine baryp gördi

Ata Watan Eserleri

Jewdet Ýylmaz: türkmen tebigy gazyny dünýä bazaryna çykarmakda hyzmatdaşlyga taýýardyrys

Ahalteke atçylyk sungaty ÝUNESKO-nyň sanawynda

Hökümetara türkmen-türk toparynyň 7-nji mejlisi geçirildi

Jewdet Ýylmaz: Türkmenistan esasy söwda hyzmatdaşymyz

Türkiýe Respublikasynyň eksport harytlarynyň sergisi badalga aldy

Ata Watan Eserleri