Afganistan İçin ‘İstanbul Süreci’ Devam Ediyor

İstanbul Süreci aracılığıyla, güvenli ve istikrarlı bir Afganistan tesis etmek yapılan çalışmalar hızlı bir şekilde sürdürülmektedir.  Bu sürece katılan ülkelerin teknik grubu Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta toplandı. Türkmen Dışişleri Bakanlığı’nda yapılan toplantıya, 20 ülkeden ve bir dizi uluslararası örgütlerden temsilciler katıldı.

 

Toplantıya ev sahiplik eden Türkmenistan heyeti, Afganistan’da kalıcı barışın sağlanması için her türlü desteği vermeye hazır olduğunu açıkladı. Türkmenistan Devlet Başkanı’nın bir dizi uluslararası önerileri Afganistan’da güvenliğin ve barışın sağlanmasına yönelik olduğu belirtildi.

Türkmenistan, Afganistan’ın da dâhil edildiği enerji, ulaştırma sektörlerinde birçok uluslararası projelere imza atmaktadır. Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan (TAPİ) doğalgaz boru hattı, Türkmenistan’dan Afganistan’a uzanan demiryolu ve elektrik hattı projeleri bunun apaçık örnekleridir. Bunun yanı sıra yeni uluslararası projelerde yer almaktadır. Türkmenistan-Özbekistan-Tacikistan-Afganistan-Pakistan ve Türkmenistan-Afganistan-Pakistan elektrik hattı projeleridir.

Okap bilersiňiz  Türkmenistan daşary ýurt karz serişdelerini gaýtardy

 

Toplantıda, Afganistan’da altyapı projelerin hayata geçirilmesine yönelik konular görüşüldü. Bu alanda katılımcı ülkeler somut teklifleri ileri sürdü.

 

Toplantı kapsamında Türkmenistan Demiryolu Bakanlığı ve Enerji Bakanlığı’nda yuvarlak masa toplantıları yapılacak.

 

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

 

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär.
Okap bilersiňiz  2 müň 100 tonnadan gowrak pile taýýarlandy
Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar