Aday Nurnepesov: Türkmenistan’ın sanayileşmesi için çalışacağım

Türkmenistan’daki seçimlerde Balkan vilayeti vatandaş grubu tarafından aday gösterilen Türkmenkimya devlet kurumunun Garabogazsulfat işletmesi genel müdürü Süleymannepes Nurnepesov, açıkladığı seçim beyannamesinde Türkmenistan’ın sanayileşmesi için çaba göstereceğini söyledi.

Başkan adayının seçim beyannamesindeki vaatleri şu şekilde;

– Türkmenistan’ın sanayileşmesi için sanayi tesisleri inşa edilecek.

– Tarım sektörünü kalkındırmak için kapsamlı çalışmalar yapılacak. Pamuğun yeni çeşitlerini üretmek için çaba gösterilecek. Buğdayın yurtdışı ihracatı arttırmak için daha fazla hasat alımı sağlanacak.

– Çiftçilere devlet desteği devam edecek. Özel sektördeki teşvik çalışmaları sürdürülecek. Bunun sonucunda ülkede temel gıda ürünlerinin üretimi arttırılacak.

– Ekin alanlarının ve su kaynaklarının rasyonal ve daha verimli kullanım metodları geliştirilecek. Pirinç, susam ve diğer ürünlerin üretimi çoğaltılacak. Sebze, meyve üretimini arttırarak, yurtdışı ihracatı araştırılacak.

– Enformasyon ve iletişim sektörüne önem verilecek.  

– Petrol ve doğalgaz yataklarını araştırma çalışmalarına hız verilecek. Bu sektörde çeşitlendirme yoluna gidilerek, çeşitli ürünler üretimi sağlanacak.

– Kimya sanayi sektörünün kalkınmasına değer verilecek. Yeni fabrikalar kurulacak, mevcut olanları yenilenecek.

– Türkmenistan’ın zengin doğalgaz rezervinden istifade ederek, çeşitli gübrelerin üretimi arttırılacak.

– Balkan vilayeti Garaboğaz kentinde Garaboğazkarbamid kimya sanayi tesisi inşa edilecek. Bu tesiste yılda 1155 ton karbamid üretlerek, yurtdışına ihraç edilecek.

Okap bilersiňiz  Ýewro 2020: 13-nji iýundaky duşuşyklary

– Türkmenabat kimya tesisinde yıllık kapasitesi 500 bin ton olan sülfürik asit üretim ünitesi inşası hızlandırılacak.

– Türkmenistan çeşitli mineral kaynaklar bakımından da zengin bir ülke. Tuz, iyot gibi mineral kaynakların da üretimi arttırılacak.

– Garaboğazköl boğazı sodyum sülfat bakımından zengin. Bu da gelecekte sodyum ve magnezyum tuzları için önemli hammadde olabilecek.

– İyot ve bromin üretimi için de petrol ve doğalgaz yataklarındaki sulardan istifade edilecek.

– Kimya sanayi sektörünü daha da geliştirmek amacıyla Balkan vilayetinde kostik soda, klor ve klorlu ürünler üreten tesisler inşa edilecek.

– Elektrik üretimi arttırılacak, elektrik nakil hatları çekilecek. Elektrik dağıtan şebeke ve diğer tesisler yenilenecek.

– Eğitim, bilim, sağlık sektörlerindeki çalışmalar devam ettirilecek. Kaliteli elemanların yetişdirilmesine önem verilecek.

Süleymannepes Nurnepesov’un Biyografisi

6 Nisan 1957 tarihinde Balkan vilayeti Serdar kentinde dünyaya gelmiştir. 1980 yılında S.A.Niyazov Türkmen Ziraat Üniversitesi’nden mezun olmuştur. 1981-2001 yıllarına kadar vilayetinin çeşitli kurumlarında görev almıştır. 2001-2012 yıllarında Garaboğazsulfat işletmesinde çalışmıştır. Şubat 2012’de Garaboğazsulfat işletmesini genel müdürlüğüne atanmıştır. Evli, 4 çocuk babasıdır.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

     Täze miweler we gök önümler adam bedenine zerur bolan köp witaminleriň we minerallaryň esasy çeşmelerinden biridir.  Täze miwe görnüşleriniň köpüsi ýazda we tomusda ösdürilip ýetişdirilýändigi sebäpli, gyş aýlarynda bişen miwelere ýetmek mümkin däl.  Baharyň gelmegi bilen, iýmitiňize täze we sagdyn miweleriň köp görnüşini goşup bilersiňiz, saglyga köp peýdaly bolmak bilen bir hatarda energiýa we iýmitleniş zerurlyklaryny kanagatlandyryp bilersiňiz. ...
Okap bilersiňiz  Ýewro-2020: Eriksen hemmeleri gorkuzdy, Russiýa ýeňildi

12-nji iýunda ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň! Mähriban okyjylar! Günlük täleýnama...
Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar