Aday Gurbanov: Hukuk sistemini daha da geliştireceğiz

Daha önceki cumhurbaşkanlığı seçimlere göre, farklı bir atmosferde başlayan seçimler öncesinde adaylar seçim beyannamesinde bulunuyorlar. Ülkenin kuzeyindeki Daşoğuz vilayet Vali Yardımcısı Meretdurdu Gurbanov da, devlet televizyonunda konuşarak, cumhurbaşkanlığına seçilmesi durumunda hukuk sistemini daha da geliştireceğini söyledi. 

25 yıllık Bağımsızlık döneminde Türkmenistan’ın birçok alanda önemli başarılara imza attığını söyleyen Gurbanov, Türkmenistan'ın yeni Anayasası’nın kabulüyle ekonominin tüm sektörlerinde büyük ölçekli reformlara yasal zemin oluşturulduğunu ifade ederek, hukuk sisteminin gelecekte de geliştirileceğini, ülkenin sosyo-ekonomik kalkınma programları ve projelerinin hayata geçirilmesi için yeni kanunların hazırlanması için çaba gösterileceğini belirtti.

Dünya ülkeleri ile ikili münasebetlerin devam ettirilmesine önem vereceğini kaydeden başkan adayı, Türkmenistan’ın hızlı kalkınan ülkeler arasındaki konumunu koruduğunu ve bütün sektörlerin uyumlu bir şekilde kalkınması için önümüzdeki dönemde atılacak adımları şu aşağıdaki başlıklar altında topladığını ifade etti.

– tarım sektörüne yeni teknolojiler çekilecek ve dünya tecrübesinden istifade edilecek.

– ülke ekonomisinin çeşitli sektörlerinde yeni iş alanları oluşturulacak ve istihdam sorunu çözülecek.

– halkın temel gıda ürünlerine olan ihtiyacı giderilecek, fiyatlar uygun bir biçimde tutulacak, düzenli olarak maaşlar arttırılacak.

– emeklilik sistemini dünya standartlarına getirilecek, çalışamayan, devlet yardımı alan vatandaşların vergileri azaltılacak, kamu hizmetleri kalitesi arttırılacak.

– ülkede üretilen ürünlerin yurtdışına ihraç edilmesi yönünde politikalar geliştirilecek.

– ülkenin bütün bölgesindeki insanlara yeni iş alanları oluşturmak için tarım sektöründe ciddi reformlar yapılacak.  

Okap bilersiňiz  "Türkmenistan" awiakompaniýasy içerki gatnawlaryň sanyny artdyrdy

– sanayi işletmelerine, kırsal kesimlerdeki tarım işletmelerine modern teçhizatlar satın alınacak.

– hazır gıda ürünlerin üretimi için yeni işletmeler açılacak.

– pamuk üretimine önem verilecek, çiftçiler pamuk üretimi için teşviklendirilecek.

– tarım sektörün için ihtiyaç olan uzmanların yetişdirilmesine önem verilecek, tecrübeli çiftçileri gençleri eğitmek için koşullar oluşturulacak, çiftliklerde enformasyon merkezleri kurulacak.

– eğitim alanında geniş çaplı reformlar yapılacak, eğitim ülkenin geleceğini belirleyen en önemli unsurdur.

– Hazar’ın kıyısındaki Avaza ulusal turizm bölgesini geliştirilmesi devam ettirilecek.   

– Sağlık merkezleri, kaplıcalar, dinlenme tesisleri inşa edilecek, bunun sonucunda ülkeye daha fazla yabancı turist çekilecek.

– sağlık alanında da çalışmalar sürdürülecek, dünya standartlarında yeni sağlık merkezleri kurulacak.

– vilayetlerde, ilçelerde, şehirlerde konutlar inşa edilecek, sağlık, kültür, eğitim amaçlı tesislerin sayısı arttırılacak, ulaştırma altyapısı yenilenecek. 

Meretdurdu Gurbanov’un Biografisi

11 Ağustos 1976 yılında Daşoğuz vilayeti Köneürgenç şehrinde dünyaya gelmiştir. 1998 yılında S.A.Niyazov Ziraat Üniversitesi’nden mezun olmuştur. 1999-2004 yıllarda Köneürgenç şehrindeki pamuk işleme tesisinde çalışmştır. 2004-2009 yıllarda Köneürgenç ilçe vali müsteşarı olmuştur. 2009-2012 yıllarda Daşoğuz vilayet valiliğinde görev almıştır. 2012-2015 yıllarda Daşoğuz vilayeti Gubadag ilçe belediye başkanı görevine atanmıştır.

Nisan 2015’de Daşoğuz vilayet valisi tarımdan sorumlu yardımcısı görevine tayin edilmiştir. Evli, 4 çocuk babasıdır.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Okap bilersiňiz  "Türkmenistan" awiakompaniýasy içerki gatnawlaryň sanyny artdyrdy

Ýewro-2020: Şu günüň duşuşyklary

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar