TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Adam hukuklary boýunça hyzmatdaşlyk

2020-nji ýylyň 17-nji iýulynda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary W.Hajiýewiň BMG-niň Adam hukuklary baradaky Ýokary komissarynyň müdirliginiň Merkezi Aziýa boýunça sebitleýin wekili Rişard Komenda we BMG-niň Türkmenistandaky Hemişelik utgaşdyryjysy Ýelena Panowa bilen sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly duşuşygy geçirildi.

Duşuşygyň barşynda, Türkmenistan bilen BMG-niň ýöriteleşdirilen edaralarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýyny ara alyp maslahatlaşyp, taraplar BMG-niň adam hukuklary boýunça mehanizmleri bilen, hususan-da bilim ulgamyndaky hyzmatdaşlyk boýunça, şeýle-de milli mümkinçilikleri ösdürmekdäki goldaw, adam hukuklary pudagynda Hereketleriň Milli meýilnamalaryny işläp düzmek we olaryň monitoringi boýunça pikir alyşdylar. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň adam hukuklary babatda halkara borçnamalarynyň we halkara ynsanperwer hukugynyň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek boýunça pudagara toparynyň mejlisleriniň uly orny hakynda bellenildi.

Şeýle-de taraplar Türkmenistanyň adam hukuklary babatda halkara borçnamalarynyň we halkara ynsanperwer hukugynyň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek boýunça pudagara topary bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistandaky wekilhanasynyň 2020-nji ýylyň ikinji ýarymýyllygy üçin Hereketleriň bilelikdäki meýilnamasyna aýratyn üns çekdiler.

Gepleşikleriň dowamynda, BMG-niň adam hukuklary boýunça taslamalarynyň amala aşyrylmagynda tehniki kömek bermek we işini utgaşdyrmak, şeýle hem  BMG-niň Adam hukuklary baradaky Ýokary komissarynyň müdirliginiň sebitleýin wekiliýeti bilen Türkmenistanyň Hökümetiniň arasynda göni aragatnaşygy utgaşdyrmak üçin  BMG-niň Adam hukuklary baradaky Ýokary komissarynyň müdirliginiň Maksatnamalar boýunça milli hünärmeniniň BMG-niň Aşgabatdaky edarasynyň düzüminde işini başlamak baradaky meselä seredildi.

Mundan başga-da, duşuşyga gatnaşyjylar COVID-19 pandemiýasy şertlerinde howply ýokanç keseliniň ýaýramagynyň öňüni almak boýunça öňüni alyş we goşmaça çäreleri ara alyp maslahatlaşdylar.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasyna täze ýolbaşçy saýlandy

Owganystan TOPH taslamasyny başlamaga taýýar

Ýaşlar we döwrebap bilim

Ata Watan Eserleri

29-njy sentýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Epos gürrüň berip, Ginnesiň rekordlar kitabyna girdi

Ýewropa Bileleşiginden Merkezi Aziýanyň hususy pudagyna goldaw

Merkezi Aziýa – Russiýa sammiti Astanada geçiriler

Ahalteke bedewleri türkmen toýunyň bezegi

Türkmenistanyň Prezidenti Gazagystanda döwlet saparynda bolar

Burj Halifa Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň şekilinde ýalkym saçdy

Teswirle