TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Adam aýagy sekmedik ýer bar eken

Hawa, şeýle ýer bar eken. Ol Tasmaniýa bilen Antraktidanyň buzluklarynyň arasynda ýerleşýän eken. Kolorado uniwersitetiniň (ABŞ) alymlarynyň tassyklamagyna görä, bu ýere heniz adam aýagy sekmändir.

Uniwersitet tarapyndan bu barada berlen beýanatda bu «tämiz» ýeriň Demirgazyk buzly ummanyň Antraktida degip duran bölegindedigi aýdylýar. Bu barada «Proceedings of the National Academy of Sciences» neşiri habar berýär.

Ynsanyň ýakymly we ýakymsyz yzyny ýatlatjak hiç bir alamatyň bolmazlygy bu ýer barada dogry çaklamalaryň öňe sürülmegine getirýär. Hatda bu ýerde ylym dünýäsine henize çenli näbelli bolan jandarlara hem gabat gelmek mümkin.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň wekiliýeti AHHG-nyň müdiriýetiniň mejlisine gatnaşdy

Türkmenistan Owganystana ynsanperwer kömegini berdi

Wise-premýer Mämmedowanyň Fransiýadaky iş sapary

Teswirle