Adam atlarynyň manysy

 Hormatly okyjylarymyz! ‘’Atavatan Türkmenistan’’ halkara žurnalynyň www.atavatan-türkmenistan.com internet saýty özüniň täze taslamasyny durmuşa geçirmäge başlaýar. Ol hem adam atlarynyň manysynyň düşündirilişidir. Öz adynyň manysy bilmek isleýän okyjylarymyz saýtymyzy yzygiderli yzarlan halatynda bu barada maglumat alyp biler. Umuman, siz hem özüňiziň hem-de ýakynlaryňyzyň adynyň manysy bilen gyzyklanýan bolsaňyz, onda  www.atavatan-türkmenistan.com internet … Continue reading Adam atlarynyň manysy