TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Aýda ekilen pagta doňdy

Ozalky täzeliklerimiziň birinde Hytaýyň «Chang’i 4» älem gämisiniň Aýyň «tümlük» tarapyna gonandygyny habar beripdik. Dünýäniň internet saýtlarynda birki günlükde çykan habarlarda bolsa älem gämisiniň Aýa ýöne bir «myhmançylyga» baryp gaýtman, eýsem gowaça ekip gaýdandygy hem ýüze çykdy. Ýöne Aýdaky «ekerançylygyň» ömri juda gysga boldy. Gije – 170 gradusa ýeten sowuk gowaçany tutuşlygyna doňdurdy.

Gowaça, alaga-da, açyk şertlerde Aýyň topragyna oturdyldymy? Ýok. Ony dünýäden äkilden topraga, onada-da bir gutynyň içinde oturtdylar. Gowaça «ideg» bolsa dünýäden amala aşyryldy.

Taslama gözegçilik edýän toparyň ýolbaşçysy Hie Jengsin bu ýagdaýy: «Tohumlaryň doňmagyna garaşýardyk. Olar gutuda bolsa-da, Aýdaky ýokary derejede sowuga çydam edip bilmez».

Eýsem, Aýdaky «ekerançylyk» näme üçin gerek? Alymlar muny Marsa syýahat etmegiň bir ýoly hökmünde düşündirýärler. Häzirki tehnologiki mümkinçilikler bilen Marsa ýetmek üçin 2,5 ýyl gerek bolar. Eger Aýda azyk üpjün edip bolsa, Marsyň syýahatçylaryny ýakyn aralykdan azyk bilen üpjün etmek has amatly boljak.

Ýene-de okaň

Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi indiki hepde geçiriler

Türkmenistanyň Prezidentine goşun generaly harby adynyň nyşany gowşuryldy

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugyna täze ýolbaşçy bellendi

Ata Watan Eserleri

Teswirle