TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

“Açyk gapylar”:Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti

Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti
2022 — 2023-nji okuw ýylynda ýokary okuw mekdebine
okuwa girmäge isleg bildirýän ýaşlary şu ýylyň 6-njy
maýynda sagat 15:00-da «Açyk gapylar» gününe çagyrýar.

«Açyk gapylar» gününde ýaşlar hormatly Prezidentimiziň ylym-bilim ulgamyny ösdürmek baradaky özgertmeleriniň uniwersitetde durmuşa geçirilişi, ýokary bilim ulgamynda gazanylýan üstünlikler, ýetilýän sepgitler, öwredilýän hünärler, okuwlaryň guralyşy, döwrebap tehnologiýalar esasynda enjamlaşdyrylan okuw we
kompýuter otaglary, talyplaryň ylmy we medeni gurnaklary, aýdym-saz we tans toparlarynyň çykyşy, talyplaryň sport bilen meşgullanyşy, dil öwreniş bölüminiň işleri, talyplaryň ýaşaýyş we durmuş şertleri bilen ýakyndan tanşyp bilerler.«Açyk gapylar» gününe ýurdumyzyň erjel we okuwa höwesli ýaşlaryny çagyrýarys!

  

                           Biziň salgymyz: Aşgabat şäheriniň 1958-nji                                                    (Andalyp köçe) 169-njy jaýy                          Habarlaşmak üçin telefon belgileri:39-85-42;               39-85-13; 39-85-40; 39-85-43; 39-85-28; 39-85-29 

“Açyk gapylar”: Türkmen döwlet maliýe instituty

Ýene-de okaň

Türkmenistan – Russiýa: bilim ulgamynda hyzmatdaşlyk

Maglumat tehnologiýalaryň elektron sözlügi işe girizildi

Türkiýede bilim almak isleýänler üçin wajyp maglumat: ÝÖS synagy haçan?

Baş Redaktor

Teswirle