TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

“Açyk gapylar”: Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti

Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti şu ýylyň 20-nji maýynda sagat 15:00-da 2022-2023-nji okuw ýylynda okuwa girmäge isleg bildirýän orta mekdepleriň okuwçylary, harby bölümleriň esgerleri, önümçilikde zähmet çekýän ýaşlar üçin «AÇYK GAPYLAR» gününi geçirýär.

«Açyk gapylar» gününde ýaşlar hormatly Prezidentimiziň ylym-bilim ulgamyny ösdürmek babatdaky özgertmeleriniň uniwersitetde durmuşa geçirilişi, ýokary okuw mekdebinde öwredilýän hünärler, alnyp barylýan okuw-terbiýeçilik we ylmy işler, döwrebap tehnologiýalar, enjamlar bilen abzallaşdyrylan okuw otaglary, barlaghanalar, «Oguz han» innowasion toplumy, kitaphana, sport-sagaldyş toplumy we talyplaryňýaşaýyş şertleri bilen tanşyp bilerler.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Köşi köçesiniň 100-nji jaýy.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: 39-16-12, 39-16-40.

 

“Açyk gapylar”: Türkmen döwlet medeniýet instituty

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutyna täze rektor bellendi

Ýurdumyzda italýan dili öwredilýär

Ahal welaýat mugallymçylyk orta hünär okuw mekdebi gurlar

Teswirle