TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

Açyk gapylar güni: Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty

Halkara gatnaşyklar instituty

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty 2022-nji ýylyň 15-nji aprelinde sagat 15:00-da instituta berkidilen Aşgabat şäherindäki 21-nji, 37-nji, 68-nji, 72-nji we 76-njy orta mekdepleriň instituta okuwa girmäge isleg bildirýän gutardyş synp okuwçylaryny hem-de 22-nji aprelde sagat 15:00-da ýurdumyzyň orta mekdepleriniň okuwçylaryny, şeýle hem esgerleri, önümçilikde zähmet çekýän ýaşlary we institutda okamaga isleg bildirýän raýatlary «Açyk gapylar» gününe çagyrýar.

Institutyň salgysy: Aşgabat şäheri, Galkynyş köçesiniň 25-nji jaýy.

Habarlaşmak üçin telefonlar: 22-02-63, 22-68-45.

www.iirmfa.edu.tm

 

Açyk gapylar güni: Türkmen oba hojalyk instituty

Ýene-de okaň

Türkmen wekiliýeti Kazandaky bilim ministrleriniň halkara forumyna gatnaşdy

Ýurdumyzda çagalaryň dynç alyş möwsüminiň birinji tapgyryna badalga berildi

Çagalary goramagyň halkara gününe bagyşlanan dabaralar

Teswirle