IŞ ORUNLARY & TENDERLER

Açyk bäsleşik: elektron maglumat binýatlar ulgamyny döretmek

Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi ministrlikde we Pensiýa gaznasynda awtomatlaşdyrylan elektron maglumat binýatlar ulgamyny döretmek we ulgamyň işini awtomatlaşdyrmak üçin zerur bolan tehniki şertleri hem-de tehniki ýumşy taýýarlamak boýunça açyk bäsleşik yglan edýär.

Bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýänler doly ady, hukuk salgysy, hasaba alnan ýeri, bank rekwizitleri hakynda maglumatlary görkezip, 2022-nji ýylyň 1-nji awgustyna çenli bellenen nusgadaky ýüztutmalary tabşyrmalydyrlar.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 156-njy jaýy.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: 39-48-49, 39-48-82.

Elektron salgysy: mlsp@online.tm

Ýene-de okaň

«Türkmenhowaýollary» agentliginiň Daşoguz Halkara howa menzili açyk görnüşli bäsleşik yglan edýär

Ata Watan Eserleri

Daşoguz welaýat häkimligi bäsleşik yglan edýär

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň Azerbaýjandaky ilçihanasynyň täze binasy gurlar

«Parahat-7» ýaşaýyş toplumy: 20 sany ýaşaýyş jaýy gurlar

Ata Watan Eserleri

“Petronas”: täze iş ornuny hödürleýär

“Petronas” Gyýanly obasynda işlemek üçin işe çagyrýar