TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
IŞ ORUNLARY & TENDERLER

Açyk bäsleşik: elektron maglumat binýatlar ulgamyny döretmek

Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi ministrlikde we Pensiýa gaznasynda awtomatlaşdyrylan elektron maglumat binýatlar ulgamyny döretmek we ulgamyň işini awtomatlaşdyrmak üçin zerur bolan tehniki şertleri hem-de tehniki ýumşy taýýarlamak boýunça açyk bäsleşik yglan edýär.

Bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýänler doly ady, hukuk salgysy, hasaba alnan ýeri, bank rekwizitleri hakynda maglumatlary görkezip, 2022-nji ýylyň 1-nji awgustyna çenli bellenen nusgadaky ýüztutmalary tabşyrmalydyrlar.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 156-njy jaýy.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: 39-48-49, 39-48-82.

Elektron salgysy: mlsp@online.tm

Ýene-de okaň

Türkmenistan Täjigistanda mekdep gurar

Türkmenistanyň Özbegistandaky ilçihanasynyň işgärleri üçin ýaşaýyş jaýyny gurmak boýunça bäsleşik

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi bäsleşigiň möhletini uzaldýar

Teswirle