IŞ ORUNLARY & TENDERLER

ABŞ-nyň Türkmenistandaky Ilçihanasy täze iş orunlaryny hödürleýär

ABŞ-nyň Türkmenistandaky Ilçihanasynyň Maglumat we medeniýet bölüminde iş orunlary açylandygy habar berilýär.

  • Amerikan merkezi we Amerikan burçlary – tejribe arkaly öwrenmek maksatnamalary boýunça kömekçi, FSN-09, gyzyklanýan dalaşgärleriň hemmesi tabşyryp bilerler.
  • Onlaýn jemgyýet aragatnaşygyny dolandyryjy we sanly serişdeleri döretmek maksatnamalary boýunça utgaşdyryjy, FSN-09, gyzyklanýan dalaşgärleriň hemmesi tabşyryp bilerler.
  • Strategik gollanma mazmundaky serişdelerini utgaşdyryjy hünärmen, FSN-10, gyzyklanýan dalaşgärleriň hemmesi tabşyryp bilerler.

Soňky senesi: 23-nji sentýabr 2022

Degişli bildiriş bilen tanyşmak we bu wezipä tabşyrmak üçin, aşakdaky salgy boýunça geçiň:

https://erajobs.state.gov/dos-era/tkm/vacancysearch/searchVacancies.hms (salgy hususy enjamlarda hem açylýar).

Tabşyryş düzgünlerini we beýleki wajyp maglumatlary şu ýerde tapyp bilersiňiz: https://tm.usembassy.gov/embassy/jobs/

Kagyz görnüşli we/ýa-da e-mail arkaly ugradylan arzalar kabul edilmeýändigini ýatlatýarys. Ähli arzalar Elektron Iş barada Bildiriş ulgamy (ERA) arkaly doldurylmaly we tabşyrylmalydyr.

 MÖHÜM:
-1) Awgust aýynyň 1-i sagat 00:01-den awgust aýynyň 1-i sagat 14-00-e çenli; 2) Awgust aýynyň 12-i sagat 09:00-dan awgust aýynyň 12-i sagat 15-00-e çenli; 3) awgust aýynyň 13-i sagat 09:00-dan awgust aýynyň 14-i sagat 08-55-e çenli; 4) Awgust aýynyň 18-i sagat 09:00-dan awgust aýynyň 19-y sagat 08-55-e çenli; we 5) Awgust aýynyň 30-y sagat 09:00-dan awgust aýynyň 31-i sagat 08-55-e çenli Internet arkaly işe almak ulgamynyň (ERA) el ýeterli bolman biljekdigini  Size habar berýäris.

– Ulgamda göz öňünde tutulmaýan tehniki taýdan hyzmat ediş geçirilmegi mümkin boldugy sebäpli, arzalaryňyzy soňky güne goýman tabşyrmagyňyz maslahat berilýär.

 Arzalar DIŇE iňlis dilinde doldurylmaly. Haýsy bolsada başga bir dilde doldurylan arzalar nädogry doldurylan diýip hasap ediler.

 Arzada ÄHLI bilýän dilleriňiz, şeýle hem ÄHLI okan we işlän ýerleriňiz anyk görkezilmeli. Dalaşgärleriň belli bir dil bilimi ýa-da belli bir bilim derejesi bar diýip çak edilmeýär. Arzada gerekli maglumatlar doly görkezilmedik ýagdaýynda, arza doly doldurmadyk diýip hasap ediler.
– Wezipä gerek bolan bilimiň (şahadatnama / diplom) nusgalary anketa goşulmalydyr. Wezipä gerek bolan ygtyýarnamalaryň (sürüjilik şahadatnamasy / hünär ygtyýarnamasy) nusgalary anketa goşulmalydyr.
– Elektron Iş barada Bildiriş ulgamy (
ERA) Chrome brauzerynda has gowy işleýär. Chrome ulanmagyňyzy haýyş edýäris.

Ýene-de okaň

«Türkmenhowaýollary» agentliginiň Daşoguz Halkara howa menzili açyk görnüşli bäsleşik yglan edýär

Ata Watan Eserleri

Daşoguz welaýat häkimligi bäsleşik yglan edýär

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň Azerbaýjandaky ilçihanasynyň täze binasy gurlar

«Parahat-7» ýaşaýyş toplumy: 20 sany ýaşaýyş jaýy gurlar

Ata Watan Eserleri

“Petronas”: täze iş ornuny hödürleýär

“Petronas” Gyýanly obasynda işlemek üçin işe çagyrýar