TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

ABŞ-nyň Kongresler kitaphanasynyň wekiliýeti Aşgabada geldi

ABŞ-nyň Kongresler kitaphanasynyň wekiliýetiniň Milli Golýazmalar Instituty bilen birnäçe seminar arkaly seýrek we gymmatly kitaplary dikeltmek we gorap saklamak boýunça bilelikdäki işini dowam etdirmek üçin, Türkmenistana sapar bilen geldi.

Bu taslama ABŞ-nyň Döwlet departamenti tarapyndan her ýyl yglan edilýän “Medeni mirasy gorap saklamak boýunça Ilçileriň gaznasy” (AFCP) atly grant bäsleşiginiň goldawy bilen mümkin boldy.

Kongresler kitaphanasynyň wekiliýetiniň düzümine Kitaplary gorap saklamak bölüminiň müdiri Ýasmin Han, Kitaplary gorap saklamak bölüminiň baş hünärmeni Tamara Ohanýan we “Merrion & Smith” gurmasynyň esaslandyryjysy we baş direktory Wilýam Bradford Smit girýär. Aşakdaky çäre metbugat wekilleri üçin açyk bolar:

Ýene-de okaň

Ýurdumyzyň teatrlarynyň hepdelik repertuarlary: 10-11-nji iýun aralygy

Türkmenistanyň ajaýyp eserleriniň Italiýada sergisini guramak meýilleşdirilýär

Ata Watan Eserleri

Ermenistanda Türkmenistanyň Medeniýet günleri tamamlandy

Teswirle