TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
IŞ ORUNLARY & TENDERLER

ABŞ-nyň ilçihanasyndan täze iş orny

Ilçihananyň tehniki hyzmat ediş bölüminde iş ornlary açylandygy barada Size habar berýäris:

 Elektrik dolandyryş tehnigi, FSN-07 gyzyklanýan dalaşgärleriň hemmesi tabşyryp bilerler.

Ýyladyş, ventilyasiýa we kondisioner tehnigi, FSN-06 gyzyklanýan dalaşgärleriň hemmesi tabşyryp bilerler.

 Soňky senesi: 12-nji noýabr 2021

Degişli bildiriş bilen tanyşmak we bu wezipä tabşyrmak üçin, aşakdaky salgy boýunça geçiň:

https://erajobs.state.gov/dos-era/tkm/vacancysearch/searchVacancies.hms (salgy hususy enjamlarda hem açylýar).

Tabşyryş düzgünlerini we beýleki wajyp maglumatlary şu ýerde tapyp bilersiňiz: https://tm.usembassy.gov/embassy/jobs/

Kagyz görnüşli we/ýa-da e-mail arkaly ugradylan arzalar kabul edilmeýändigini ýatlatýarys. Ähli arzalar Elektron Iş barada Bildiriş ulgamy (ERAarkaly doldurylmaly we tabşyrylmalydyr.

MÖHÜM:
– Ulgamda göz öňünde tutulmaýan tehniki taýdan hyzmat ediş geçirilmegi mümkin boldugy sebäpli, arzalaryňyzy soňky güne goýman tabşyrmagyňyz maslahat berilýär.

 Arzalar DIŇE iňlis dilinde doldurylmaly. Haýsy bolsa-da başga bir dilde doldurylan arzalar nädogry doldurylan diýip hasap ediler.

 Arzada ÄHLI bilýän dilleriňiz, şeýle hem ÄHLI okan we işlän ýerleriňiz anyk görkezilmeli. Dalaşgärleriň belli bir dil bilimi ýa-da belli bir bilim derejesi bar diýip çak edilmeýär. Arzada gerekli maglumatlar doly görkezilmedik ýagdaýynda, arza doly doldurmadyk diýip hasap ediler.
– Elektron Iş barada Bildiriş ulgamy (ERA) Chrome brauzerynda has gowy işleýär. Chrome ulanmagyňyzy haýyş edýäris.

 

Türkmenistan “Korkut ata” film festiwalyna gatnaşýar

 

Ýene-de okaň

«EKSPO-2025»:Türkmenistanyň milli pawilýonynyň taslamasyny düzmek

Halkara bäsleşik: tor ulgamyny gurnamak

Petronas kompaniýasy işe çagyrýar

Teswirle